แผนยุทธศาสตร์จังหวัดพัทลุง


เมืองหลักการเกษตร ก้าวหน้าและยั่งยืน

   วิสัยทัศน์(Vision) : เมืองหลักการเกษตร ก้าวหน้าและยั่งยืน

   เป้าประสงค์(Goal) :
     1.ภายในปี 2550 รายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปีเพิ่มขึ้น 40% (ปีละ 10 % ) จากฐานรายได้ ปี 2544(29,347)
     2.ภายในปี 2550 จำนวนครัวเรือนยากจนตามเกณฑ์ จปฐ.ปี 2546 (29,151 ครัวเรือน) ลดลง 100 %

   ประเด็นยุทธศาสตร์(Strategic issues) :
     1.การพัฒนาขีดความสามารถภาคการเกษตรเพื่อเป็นศูนย์กลางผลผลิตภาคการเกษตร
     2.การเสริมสร้างศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่น
     3.การเสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและภาพลักษณ์ที่ดีของจังหวัด
     4.การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
     5.การพัฒนาเมืองและการบริหารจัดการที่ดี
     6.การแก้ไขปัญหาความยากจน

   ยุทธศาสตร์/กลยุทธ(Strategic) :
   ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาขีดความสามารถภาคการเกษตรเพื่อเป็นศูนย์กลางผลผลิตภาคการเกษตร
   ยุทธศาสตร์/กลยุทธ
     1.1 เพิ่มศักยภาพการผลิตข้าวเพื่อเป็นอู่ข้าวของภาคใต้
     1.2 เพิ่มศักยภาพการผลิตโคเนื้อ โคนม เพื่อสนับสนุนศูนย์อาหารฮาลาลและขยายฐานการผลิตนมพัทลุง รวมทั้งส่งเสริมการผลิตสัตว์เศรษฐกิจ
     1.3 ส่งเสริมการผลิตสัตว์ พืช ผักและผลไม้ปลอดภัยจากสารพิษ พร้อมสร้างมาตรฐานควบคุมและเครื่องหมายรับรองคุณภาพ
     1.4 ส่งเสริมการแปรรูปผลผลิตการเกษตร ปศุสัตว์ ยางพาราและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน
     1.5 จัดระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและดินอย่างมีประสิทธิภาพ
     1.6 ส่งเสริมและพัฒนาตลาดการเกษตรและผลิตภัณฑ์ OTOP
     1.7 สร้างโอกาสเข้าถึงแหล่งทุนและสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกร องค์กรและชุมชน
   ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การเสริมสร้างศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่น
   ยุทธศาสตร์/กลยุทธ

     2.1 พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้มีศักยภาพในการรองรับนักท่องเที่ยว กับกลุ่มจังหวัดและภาคใต้ตอนล่าง
     2.2 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการเพื่อส่งเสริมการตลาด การบริการที่ดี และความปลอดภัย
   ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การเสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและภาพลักษณ์ที่ดีของจังหวัด
   ยุทธศาสตร์/กลยุทธ
     3.1 เพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันและปรามปราบอาชญากรรม อุบัติภัยและสาธารณภัยทุกประเภท
   ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
   ยุทธศาสตร์/กลยุทธ

     4.1 เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการศึกษาทุกประเภท ทุกระดับให้สอดคล้องกับการปฏิรูปการศึกษาและสนับสนุนให้สถาบันอุดมศึกษาเป็นศูนย์กลางเทคโนโลยีการเกษตร
     4.2 พัฒนาการกีฬาและส่งเสริมนันทนาการ
     4.3 ส่งเสริมและพัฒนาสถาบันและกิจกรรมทางศาสนา
     4.4 สนับสนุนและพัฒนาองค์กร กลุ่มชุมชน ให้เกิดกระบวนการเรียนรู้และมีส่วนร่วม
     4.5 เสริมสร้างและพัฒนาสุขภาพของประชาชน
   ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาเมืองและการบริหารจัดการที่ดี
   ยุทธศาสตร์/กลยุทธ

     5.1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภคให้มีความสะดวกรวมทั้งวางผังเมืองที่ดี
     5.2 ฟื้นฟูอนุรักษ์และจัดระบบการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความยั่งยืน
     5.3 เพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรภาครัฐและเอกชนให้มีประสิทธิภาพและบริหารจัดการด้วยความโปร่งใส
     5.4 พัฒนาระบบการบริการประชาชนให้มีประสิทธิภาพ สะดวกและรวดเร็ว
     5.5 ส่งเสริมประชาธิปไตยทุกระดับและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน
   ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 การแก้ไขปัญหาความยากจน
   ยุทธศาสตร์/กลยุทธ
     6.1 เพิ่มขีดความสามารถในการประกอบอาชีพการเกษตร โดยเน้นเศรษฐกิจแบบพอเพียง
     6.2 ส่งเสริมอาชีพนอกภาคเกษตรและภาคอุตสาหกรรมเพื่อสร้างงานสร้างรายได้
     6.3 ส่งเสริมการมีงานทำและคุ้มครองแรงงานอย่างมีประสิทธิภาพ
     6.4 จัดสวัสดิการแก่ผู้ด้อยโอกาสอย่างทั่วถึง

     สืบเนื่องจากเมื่อวานซืน (21 ต.ค. 2548) ผมได้ไปเป็นวิทยากรนำฯ ในการเตรียมทีมเพื่อยกร่างและทบทวนแผนยุทธศาสตร์พัฒนาสุขภาพ ระดับอำเภอเขาชัยสน ซึ่งได้เขียนไว้แล้วที่ ผู้ก่อการดี "ยุทธศาสตร์พัฒนาสุขภาพอำเภอเขาชัยสน" และมีประเด็นที่ผมค้างทีมนำฯ ไว้คือการส่งเอกสารที่ review เรื่องแผนยุทธศาสตร์ระดับต่าง ๆ ไว้ ซึ่งจะได้นำเสนอไว้และให้ทีมนำฯ ได้เข้ามาใช้ประโยชน์ และจะเป็นช่องทางหนึ่งที่กึ่งทำให้เขาคุ้นเคยกับ Blog ด้วย

หมายเหตุ : เรื่องทั้งหมดที่บันทึกไว้เป็นตอน ๆ คือ

[แผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติ ฉบับที่ 9]      [แผนยุทธศาสตร์ของกระทรวงสาธารณสุข]
[วาระแห่งชาติ "เมืองไทยแข็งแรง]      [แผนยุทธศาสตร์ “การสนับสนุนและพัฒนาการกระจายอำนาจด้านสุขภาพ”]
[แผนยุทธศาสตร์จังหวัดพัทลุง]    
 [แผนยุทธศาสตร์จังหวัดพัทลุง ด้านสาธารณสุข]      [ปัญหาสาธารณสุข จังหวัดพัทลุง ปี 2547-2549]      [แผนยุทธศาสตร์กลุ่มงานประกันสุขภาพ สสจ.พัทลุง ปี 2548 - 2550]

หมายเลขบันทึก: 5751เขียนเมื่อ 22 ตุลาคม 2005 22:41 น. ()แก้ไขเมื่อ 19 มีนาคม 2015 08:31 น. ()สัญญาอนุญาต:


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี