แผนยุทธศาสตร์ของกระทรวงสาธารณสุข

ชายขอบ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

     วิสัยทัศน์ : กระทรวงสาธารณสุขเป็นองค์กรหลักในการกำหนดนโยบายและมาตรฐาน กำกับ ดูแล สนับสนุนและประสานงานกับทุกภาคีในสังคม ในการพัฒนาระบบสุขภาพของชาติ ให้เป็นไปตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

     พันธกิจ : กระทรวงสาธารณสุข มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพอนามัย การป้องกัน ควบคุมและรักษาโรคภัย และการฟื้นฟูสมรรถภาพของประชาชนและราชการอื่นตามที่กฎหมายกำหนด(พ.ร.บ.ระเบียบราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2545 มาตรา 42)

     เป้าหมายการให้บริการกระทรวงสาธารณสุข : 
       1.ประชาชนมีอัตราป่วยและตายด้วยโรคที่สำคัญลดลง
       2.ประชาชนมีพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพและการจัดการสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพดี
       3.ประชาชนได้รับความคุ้มครองด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน
       4.ประชาชนเข้าถึงบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน อย่างเป็นธรรม เสมอภาค
       5.ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการสุขภาพแบบองค์รวมด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน
       6.ระบบการบริหารจัดการได้รับการพัฒนาให้มีประสิทธิภาพ

     สืบเนื่องจากเมื่อวานซืน (21 ต.ค. 2548) ผมได้ไปเป็นวิทยากรนำฯ ในการเตรียมทีมเพื่อยกร่างและทบทวนแผนยุทธศาสตร์พัฒนาสุขภาพ ระดับอำเภอเขาชัยสน ซึ่งได้เขียนไว้แล้วที่ ผู้ก่อการดี "ยุทธศาสตร์พัฒนาสุขภาพอำเภอเขาชัยสน" และมีประเด็นที่ผมค้างทีมนำฯ ไว้คือการส่งเอกสารที่ review เรื่องแผนยุทธศาสตร์ระดับต่าง ๆ ไว้ ซึ่งจะได้นำเสนอไว้และให้ทีมนำฯ ได้เข้ามาใช้ประโยชน์ และจะเป็นช่องทางหนึ่งที่กึ่งทำให้เขาคุ้นเคยกับ Blog ด้วย

หมายเหตุ : เรื่องทั้งหมดที่บันทึกไว้เป็นตอน ๆ คือ

[แผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติ ฉบับที่ 9]      [แผนยุทธศาสตร์ของกระทรวงสาธารณสุข]
[วาระแห่งชาติ "เมืองไทยแข็งแรง]      [แผนยุทธศาสตร์ “การสนับสนุนและพัฒนาการกระจายอำนาจด้านสุขภาพ”]
[แผนยุทธศาสตร์จังหวัดพัทลุง]    
 [แผนยุทธศาสตร์จังหวัดพัทลุง ด้านสาธารณสุข]      [ปัญหาสาธารณสุข จังหวัดพัทลุง ปี 2547-2549]      [แผนยุทธศาสตร์กลุ่มงานประกันสุขภาพ สสจ.พัทลุง ปี 2548 - 2550]

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ไตรภาคีร่วมพัฒนาสุขภาพชุมชน

คำสำคัญ (Tags)#กลยุทธ์#การมีส่วนร่วม#สุขภาพชุมชน#วิจัยและพัฒนา#ความรู้ทั่วไป#มุ่งผลสัมฤทธิ์

หมายเลขบันทึก: 5749, เขียน: 22 Oct 2005 @ 22:27 (), แก้ไข: 19 Mar 2015 @ 08:31 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)