คำจำกัดความบางคำที่ใช้ในการบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์

ชายขอบ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

     สืบเนื่องจากบันทึก อย่างไรเป็นการบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์ ลองมาดู คำจำกัดความบางคำที่ใช้ในการบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์ว่ามีอะไรบ้างนะครับ เช่น ความประหยัด (Economy) ความมีประสิทธิภาพ (Effectiveness) ความมีประสิทธิผล (Effectiveness) ผลผลิต (out puts) และ ผลลัพธ์  (out comes) ดังนี้
          ความประหยัด (Economy) คือ การใช้ทรัพยากรที่เป็นปัจจัยนำเข้า (Inputs) ให้น้อยที่สุดในการผลิต เช่นเลือกใช้ทรัพยากรในการผลิตด้วยราคาที่ต่ำที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ สิ่งนี้ถือเป็นหลักสำคัญของนักบริหารที่ดี การไม่ประหยัดจะเกิดขึ้น เช่นการใช้อุปกรณ์เครื่องมือที่ราคาแพง หรือคุณภาพสูงเกินความจำเป็น
          ความมีประสิทธิภาพ (Effectiveness) คือ การเปรียบเทียบระหว่างปัจจัยนำเข้า (Inputs) กับผลผลิต (Outputs) ได้แก่ การสร้างผลผลิตในระดับที่สูงกว่าปัจจัยนำเข้า ความมีประสิทธิภาพสามารถวัดได้โดยนำปัจจัยนำเข้าจริงหารด้วยผลผลิตจริงหาได้ค่าที่น้อย  แสดงว่า  มีผลผลิตเพิ่มขึ้นมากกว่าการเพิ่มขึ้นของปัจจัยนำเข้า  ซึ่งหมายถึงองค์กรนี้มีประสิทธิภาพ  สัดส่วนตัวนี้สามารถทำให้ดีขึ้นได้โดยการทำให้ผลผลิตเพิ่มขึ้นในขณะที่ปัจจัยนำเข้าคงที่หรือโดยการประหยัด  (Economizing)  คือ  รักษาระดับผลผลิตให้คงที่แต่จะลดปัจจัยนำเข้าลง ประสิทธิภาพจะพูดถึงการได้ผลผลิตที่มากกว่าจาการใช้ทรัพยากรที่เท่ากัน แต่ใช้เวลาในการดำเนินการที่เร็วกว่าด้วย
          ความมีประสิทธิผล  (Effectiveness) คือ การเปรียบเทียบระหว่างวัตถุประสงค์กับผลลัพธ์ของโครงการ ซึ่งหมายถึง ระดับของการบรรลุวัตถุประสงค์ที่ได้ตั้งไว้ล่วงหน้าของโครงการนั้น ๆ ว่าได้ผลลัพธ์ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้เพียงไร ความมีประสิทธิผลมีความเกี่ยวข้องกับผลผลิตและผลลัพธ์ด้วย
          ผลผลิต  (out puts) คือ งานบริการหรือกิจกรรมที่เจ้าหน้าที่ทำเสร็จสมบูรณ์พร้อมส่งมอบให้ประชาชนผู้รับบริการ ผลผลิตเป็นผลงานที่เกิดจากการดำเนินกิจกรรมของส่วนราชการโดยตรง  ตัวอย่าง เช่น แผนกผู้ป่วยนอกให้บริการไปวันนี้ 53 คน เป็นต้น
          ผลลัพธ์  (out comes) คือ ผลที่เกิดขึ้นติดตามมา ผลกระทบหรือเงื่อนไขที่เกิดจากผลผลิต  ผลลัพธ์มีความสัมพันธ์โดยตรงกับประชาชนผู้รับบริการ และสาธารณชน  ตัวอย่างเช่น  คนทั้ง 53 คนมีอาการป่วยดีขึ้น และหายเป็นปกติในที่สุด เป็นต้น

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ไตรภาคีร่วมพัฒนาสุขภาพชุมชน

คำสำคัญ (Tags)#กลยุทธ์#การมีส่วนร่วม#สุขภาพชุมชน#วิจัยและพัฒนา#ความรู้ทั่วไป#เกร็ดน่ารู้

หมายเลขบันทึก: 5747, เขียน: 22 Oct 2005 @ 20:51 (), แก้ไข: 19 Mar 2015 @ 08:31 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)