การเขียนวัตถุประสงค์ที่ดีควรเขียนอย่างไร

ชายขอบ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
บอกให้ทราบว่าจะดำเนินการในเรื่องของอะไร ต้องบอกว่ามีปริมาณงานที่จะต้องดำเนินการเท่าไร ระยะเวลาที่จะต้องใช้ในการดำเนินการให้ได้ปริมาณที่ตั้งไว้จะใช้นานแค่ไหน และควรจะบอกให้ได้ว่าใครเป็นผู้รับผิดชอบในการดำเนินการนั้น ๆ

     คำถามที่ถามกันบ่อย ๆ เมื่อลงมือจัดทำแผนงาน/โครงการ ก็จะชวนมาดูลักษณะของวัตถุประสงค์ก่อนนะครับ ว่าต้องบอกอะไรบ้าง เช่น บอกให้ทราบว่าจะดำเนินการในเรื่องของอะไร ต้องบอกว่ามีปริมาณงานที่จะต้องดำเนินการเท่าไร ระยะเวลาที่จะต้องใช้ในการดำเนินการให้ได้ปริมาณที่ตั้งไว้จะใช้นานแค่ไหน และควรจะบอกให้ได้ว่าใครเป็นผู้รับผิดชอบในการดำเนินการนั้น ๆ โดยสรุปคือต้องอ่านแล้วเห็น และรู้ได้ตามข้างต้น
     ในส่วนระดับของวัตถุประสงค์ จะมีทั้งหมด 5 ระดับตามที่ ฉัตรชัย    มาตาชนก ได้แนะนำไว้นะครับ 1) ระดับนโยบาย (Policy /Goal) หาเป็นด้านสาธารณสุข ก็จะเป็นเป็นวัตถุประสงค์ที่กล่าวถึงระดับสภาวะสุขภาพอนามัยของประชาชน 2) ระดับกลวิธี (Strategic /out come) เป็นวัตถุประสงค์ที่กล่าวถึงการลดปัญหา 3) ระดับบริการ (Service) เป็นวัตถุประสงค์ที่กล่าวถึงความครอบคลุมหรือจำนวนผู้ที่ได้รับผลประโยชน์จากโครงการ 4) ระดับโครงการ (Project/out put) เป็นวัตถุประสงค์ที่กล่าวถึงผลผลิตที่เกิดจากการพัฒนาโดยตรง และ 5) ระดับทรัพยากร (Resource/In put) เป็นวัตถุประสงค์ที่กล่าวถึงทรัพยากรของโครงการนั้น ๆ
     ในการจัดทำแผนงาน/โครงการ จึงต้องบอกวัตถุประสงค์ โดยจะบอกในลักษณะดังต่อไปนี้ไว้ คือ บอกเป็นจำนวนที่จะได้ผลผลิตออกมา บอกระยะเวลาที่แน่ชัดที่จะดำเนินการ ระบุสถานที่เป็นการชี้เฉพาะ ระบุกิจกรรมที่ชัดเจนและสามารถปฏิบัติได้จริง รวมถึงมีการระบุเป้าหมายไว้เป็นการเฉพาะในแต่ละกิจกรรม

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ไตรภาคีร่วมพัฒนาสุขภาพชุมชนความเห็น (0)