แผนยุทธศาสตร์จังหวัดพัทลุง ด้านสาธารณสุข

ชายขอบ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ในจังหวัดพัทลุงสุขภาพดีและมีหลักประกันสุขภาพ โดยทุกคนมีส่วนร่วม

   วิสัยทัศน์ (VISION) : ประชาชนในจังหวัดพัทลุงสุขภาพดีและมีหลักประกันสุขภาพ โดยทุกคนมีส่วนร่วม
   พันธกิจ (MISSION) : สนับสนุนการสร้างหลักประกันสุขภาพให้ครอบคลุมทั่วถึง โดยพัฒนาระบบบริการสุขภาพ ให้มีมาตรฐาน และมีการกระจายสถานบริการอย่างเพียงพอ       และส่งเสริมให้ประชาชนมีการเรียนรู้ และมีส่วนร่วมในการดูแลตนเอง ครอบครัว ชุมชน  สังคม ตลอดจนสามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสุขภาพได้ถูกต้องและเหมาะสม

   เป้าหมาย (GOALS) :
      1. ประชาชนทุกคนมีหลักประกันสุขภาพ
      2. ประชาชนได้รับบริการสุขภาพ อย่างเสมอภาค จากระบบบริการ ที่ได้มาตรฐาน และครอบคลุมทุกพื้นที่ 
      3. ประชาชน องค์กรทุกภาคส่วน มีส่วนร่วม ในการจัดการสุขภาพ อย่างเหมาะสม
      4. ประชาชนสามารถเลือกใช้เทคโนโลยี ด้านสุขภาพได้อย่างเหมาะสม
      5. มีระบบข้อมูลข่าวสารที่มีคุณภาพ สามารถเชื่อมโยงได้กับทุกภาคส่วน
      6. ประชาชนมีสุขภาพดีจากการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค และการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธารณสุข
      7. ปัญหายาเสพติด ลดลง จากการป้องกันและบำบัดรักษาที่มีคุณภาพ
      8. มีการวิจัยที่เป็นพื้นฐานในการแก้ปัญหาสาธารณสุข
      9. ระบบสุขภาพมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและการกระจายอำนาจอย่างเหมาะสม

   วัตถุประสงค์ (OBJECTIVES) :
     1. เพื่อให้ ประชาชนในจังหวัดพัทลุงทุกคนได้ รับสิทธิ ในการรับบริการด้านสุขภาพตามสถานภาพ
     2. เพื่อลดค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพโดยรวมของจังหวัด
     3. ประชาชนได้รับบริการสุขภาพจากหน่วยบริการอย่างเสมอภาคเข้าถึงได้ง่ายและสะดวกต่อการรับบริการ
     4. ทุกหน่วยบริการได้รับการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพ
     5. ลดปัญหาของจังหวัดด้านสุขภาพ
     6. เพื่อให้ประชาชน องค์กรทุกภาคส่วน มีความรู้ ทักษะ ตระหนักและมีส่วนร่วมในการจัดการสุขภาพที่เหมาะสม เกิดเครือข่ายสุขภาพ ที่ต่อเนื่องและยั่งยืน
     7. เพื่อให้เครือข่ายสามารถระดมทุนอย่างเพียงพอและมีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการด้านสุขภาพ
     8. เพื่อส่งเสริมให้หน่วยบริการจัดบริการแพทย์แผนไทยและ แพทย์ทางเลือก
     9. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ สามารถประยุกต์และเลือกใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการดูแลสุขภาพได้อย่างเหมาะสม
    10. เพื่อส่งเสริมให้ชุมชนมีแหล่งเรียนรู้และถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพ
    11. เพื่อให้หน่วยบริการทุกระดับ  มีระบบการจัดเก็บข้อมูลสถานะสุขภาพ ผลงาน ให้บริการสาธารณสุข ที่มีคุณภาพ 
    12. เพื่อพัฒนาบุคลากรสาธารณสุขให้มีความรู้ ทักษะการบริหารจัดการข้อมูลข่าวสารโดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม
    13. เพื่อให้หน่วยงานทุกระดับมีการถ่ายทอดองค์ความรู้ข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพ สู่ประชาชนองค์กรทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง โดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม
    14. เพื่อลดปัญหายาเสพติด โดยการป้องกันและบำบัดรักษา  
    15. เพื่อให้มีการนำผลงานวิจัยมาเป็นองค์ประกอบการแก้ปัญหาสาธารณสุข 
    16. เพื่อให้หน่วยบริการทุกระดับมีสภาพคล่องทางการเงิน   
    17.  เพื่อสนับสนุนการถ่ายโอนภาระกิจตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการ กระจายอำนาจสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542

   กลยุทธ์ ( STRATEGIES ) :
     1. สร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า
     2. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์การที่ดี
     3. พัฒนาศักยภาพการให้บริการสุขภาพในชุมชน  ที่มีมาตรฐาน ครอบคลุมทุกพื้นที่
     4. ปรับปรุงองค์กร และพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการให้บริการสุขภาพแบบใกล้บ้าน ใกล้ใจ และให้บริการสิ้นสุดในจุดเดียว ( ONE STOP SERVICE)
     5. พัฒนาเครือข่ายสุขภาพในทุกองค์กร และสนับสนุนองค์กรชุมชนในการดำเนินงานด้านสุขภาพ
     6. พัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารและเครือข่าย เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
     7. การถ่ายโอนภารกิจ
     8. ส่งเสริมบทบาทของแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก ในระบบสาธารณสุข 
     9. ป้องกันและแก้ไขปัญหาสาธารณสุข   

หมายเหตุ : เรื่องทั้งหมดที่บันทึกไว้เป็นตอน ๆ คือ

[แผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติ ฉบับที่ 9]      [แผนยุทธศาสตร์ของกระทรวงสาธารณสุข]
[วาระแห่งชาติ "เมืองไทยแข็งแรง]      [แผนยุทธศาสตร์ “การสนับสนุนและพัฒนาการกระจายอำนาจด้านสุขภาพ”]
[แผนยุทธศาสตร์จังหวัดพัทลุง]    
 [แผนยุทธศาสตร์จังหวัดพัทลุง ด้านสาธารณสุข]      [ปัญหาสาธารณสุข จังหวัดพัทลุง ปี 2547-2549]      [แผนยุทธศาสตร์กลุ่มงานประกันสุขภาพ สสจ.พัทลุง ปี 2548 - 2550]

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ไตรภาคีร่วมพัฒนาสุขภาพชุมชนความเห็น (1)

พิสมัย
IP: xxx.151.232.70
เขียนเมื่อ 

อยากรู้เกี่ยวกับการพัฒนาสุ๘ภาพฉบับที่1-9

หัวข้อ

1สาระสำคัญของแผนพํฒนาสุขภาพ

2ระยะเวลา

3ผลลัพธ์ของแผน

ช่วยค้นหาให้ด้วยนะค่ะอยากได้จริงๆเพราะต้องทำส่งอาจารย์