แผนยุทธศาสตร์ “การสนับสนุนและพัฒนาการกระจายอำนาจด้านสุขภาพ”

ชายขอบ
องค์กรท้องถิ่นมีศักยภาพในการจัดการด้านสุขภาพที่มีประสิทธิภาพอย่างทั่วถึง เพื่อนำไปสู่เมืองไทยสุขภาพดี

          กระทรวงสาธารณสุขกำหนดให้ เมืองไทยสุขภาพดี (Healthy  Thailand) เป็นเป้าหมายหลัก(พ.ศ.2548-2550) โดยการพัฒนาระบบและกระบวนการในการทำงานด้านสุขภาพให้เข้าสู่การบริหารจัดการที่ดีและเสริมสร้างการมีส่วนร่วมในการสร้างสุขภาพ  และการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมในการสร้างสุขภาพและจัดการสิ่งแวดล้อมด้านสุขภาพอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพเป็นยุทธศาสตร์ที่สำคัญ  ซึ่งองค์กรท้องถิ่นควรมีบทบาทในการร่วมสร้างระบบสุขภาพที่พึงประสงค์ของท้องถิ่นในทุกพื้นที่  สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์โดยกลุ่มสนับสนุนและพัฒนาการกระจายอำนาจด้านสุขภาพ (สพกส.) จึงจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนแม่บทยุทธศาสตร์การสนับสนุนและพัฒนาการกระจายอำนาจด้านสุขภาพ  โดยเชิญผู้แทนจากกรม/กองของกระทรวงสาธารณสุขที่เกี่ยวข้องกับการจัดการด้านสุขภาพในท้องถิ่นร่วมจัดทำยุทธศาสตร์ ในระหว่างวันที่ 5 – 7 เมษายน 2547 ณ โรงแรมเมธาวลัย ชะอำ จังหวัดเพชรบุรี  สรุปสาระสำคัญเป็น ยุทธศาสตร์ “การสนับสนุนและพัฒนาการกระจายอำนาจด้านสุขภาพ” ได้ดังนี้

          วิสัยทัศน์ : องค์กรท้องถิ่นมีศักยภาพในการจัดการด้านสุขภาพที่มีประสิทธิภาพอย่างทั่วถึง เพื่อนำไปสู่เมืองไทยสุขภาพดี

          พันธกิจ : สร้างระบบและกลไกในการสนับสนุนและพัฒนาการกระจายอำนาจด้านสุขภาพ
พัฒนาศักยภาพและสร้างความตระหนักขององค์กรท้องถิ่นในการจัดการด้านสุขภาพของประชาชนในท้องถิ่น

          ยุทธศาสตร์ “การสนับสนุนและพัฒนาการกระจายอำนาจด้านสุขภาพ” :
             1. พัฒนาระบบข้อมูลและมาตรการให้เอื้อต่อการจัดการปัญหาสุขภาพของท้องถิ่น
เร่งรัดพัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพให้มีศักยภาพในการวิเคราะห์ปัญหาและถ่ายทอดองค์ความรู้แก่ท้องถิ่นในการจัดการด้านสุขภาพ
            2. เพิ่มความหลากหลายขององค์ความรู้ในการดูแลสุขภาพให้เหมาะสมกับปัญหาของพื้นที่
เสริมสร้างศักยภาพความรู้ความเข้าใจและมาตรฐานการบริหารจัดการด้านสุขภาพของท้องถิ่น

          เป้าหมาย :
            1. องค์กรท้องถิ่นมีระบบการบริหารจัดการที่ดี มีประสิทธิภาพ เอื้อต่อการจัดการสุขภาพของพื้นที่
            2. องค์กรท้องถิ่นมีความรู้ความเข้าใจและตระหนักในการจัดการด้านสุขภาพในพื้นที่ได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

     สืบเนื่องจากเมื่อวานซืน (21 ต.ค. 2548) ผมได้ไปเป็นวิทยากรนำฯ ในการเตรียมทีมเพื่อยกร่างและทบทวนแผนยุทธศาสตร์พัฒนาสุขภาพ ระดับอำเภอเขาชัยสน ซึ่งได้เขียนไว้แล้วที่ ผู้ก่อการดี "ยุทธศาสตร์พัฒนาสุขภาพอำเภอเขาชัยสน" และมีประเด็นที่ผมค้างทีมนำฯ ไว้คือการส่งเอกสารที่ review เรื่องแผนยุทธศาสตร์ระดับต่าง ๆ ไว้ ซึ่งจะได้นำเสนอไว้และให้ทีมนำฯ ได้เข้ามาใช้ประโยชน์ และจะเป็นช่องทางหนึ่งที่กึ่งทำให้เขาคุ้นเคยกับ Blog ด้วย

หมายเหตุ : เรื่องทั้งหมดที่บันทึกไว้เป็นตอน ๆ คือ

[แผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติ ฉบับที่ 9]      [แผนยุทธศาสตร์ของกระทรวงสาธารณสุข]
[วาระแห่งชาติ "เมืองไทยแข็งแรง]      [แผนยุทธศาสตร์ “การสนับสนุนและพัฒนาการกระจายอำนาจด้านสุขภาพ”]
[แผนยุทธศาสตร์จังหวัดพัทลุง]    
 [แผนยุทธศาสตร์จังหวัดพัทลุง ด้านสาธารณสุข]      [ปัญหาสาธารณสุข จังหวัดพัทลุง ปี 2547-2549]      [แผนยุทธศาสตร์กลุ่มงานประกันสุขภาพ สสจ.พัทลุง ปี 2548 - 2550]

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ไตรภาคีร่วมพัฒนาสุขภาพชุมชน

คำสำคัญ (Tags)#กลยุทธ์#การมีส่วนร่วม#สุขภาพชุมชน#วิจัยและพัฒนา#ความรู้ทั่วไป#มุ่งผลสัมฤทธิ์

หมายเลขบันทึก: 5752, เขียน: 22 Oct 2005 @ 22:57 (), แก้ไข: 19 Mar 2015 @ 08:31 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)