ความก้าวหน้าในกิจกรรมของ PCT Med ได้รับคำชมเชยพอสมควรเรื่องความ Active ซึ่งเรื่องนี้ต้องความดีเยี่ยมที่หัวหน้าทีมนำทางด้านคลินิกอายุรกรรมที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกล และพยายามส่งเสริมให้บุคลากรในทีมตื่นตัวอยู่ตลอดเวลา ในการดำเนินกิจกรรม เช่น

                    -          กิจกรรมทบทวนทางคลินิกที่เป็นปัญหา เช่น การดูแลผู้ป่วยเจาะปอด -          โครงการดูแลผู้ป่วยที่ไม่ใช่โรคติดต่อ( Non communicable dease,NCD) และเลือกโรคเบาหวานซึ่งเป็นโรค ที่มีผู้มารับบริการที่สถาบันฯมากที่สุดและเป็นโรคที่ต้องดูแลเรื้อรัง ได้มีการขอ อนุมัติจัดตั้งทีมดูแลผู้ป่วยเบาหวานแบบ องค์รวมและผสมผสาน      มีหัวหน้าทีมนำ ทางด้านคลินิกอายุรกรรมเป็นที่ปรึกษาและ น.พ.อรุณ   เหลืองนิยมกุลเป็น ประธาน และประกอบด้วยสมาชิกที่เป็นสหวิชาชีพ

                -      ปัญหาจากการให้บริการที่ OPD NAPHA 

-          การบริหารความเสี่ยงด้านคลินิก(ระดับ D-I) ที่จะต้องแก้ไขในPCT

ในกิจกรรมทุกๆเรื่อง ที่กล่าวมา ถือเป็นเรื่องเก่าที่นำมาบริหารจัดการในรูปแบบใหม่ ซึ่งจะต้องดำเนินงาน ต่อไป ให้เป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

                ติดตามรายละเอียดได้ที่  http://gotoknow.org/file/pctmedbi/Report+11.doc

               ผู้เข้าร่วมกิจกรรม PCT Med     http://gotoknow.org/file/pctmedbi/PCTmed11.jpg