วันที่ 5 พฤศจิกายน 2549 ศ.ดร.จีระ ได้ไปสอนวิชานโยบายทรัพยากรมนุษย์ ให้แก่นักศึกษาปริญญาเอก หลักสูตรรัฐปศาสนศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี รุ่น 3 ตลอดทั้งวัน

           นักศึกษาให้ความสนใจในทฤษฎี 4 L's มาก สนุกกันทั้งอาจารย์และนักศึกษา มีการโต้ตอบกันอย่างสนุก มีประเด็นหลายเรื่องที่น่าสนใจเกิดขึ้นในวันนั้น เช่น

           -  เรื่องของโลกาภิวัตน์ เช่น ภาวะโลกร้อน น้ำท่วม

           -  เรื่องเศรษฐกิจพอเพียง เกี่ยวข้องกับสังคมการเรียนรู้ และจะนำไปพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในภาคอิสานได้อย่างไร

           -  การมองภาพ HR architecture

           -  ข้อสังเกต และคำแนะนำ ในการเรียนปริญญาเอกจากอาจารย์

           ในการสอนครั้งนี้ อาจารย์ได้เปลี่ยนรูปแบบ การประเมินผล จากการทำรายงาน เป็นการนำเสนอเรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ให้ อบต. ฟัง ไปช่วยชาวบ้าน ชุมชน ให้เข้าใจเรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง นับเป็นการนำเอาความรู้ของนักศึกษาปริญญาเอกที่เรียนมาไปช่วยเหลือรากแก้วของสังคมไทย ในครั้งสุดท้ายของการเรียน ประมาณอีก 2-3 สัปดาห์ข้างหน้า

           จึงขอเชิญนักศึกษาและผู้สนใจร่วมแลกเปลี่ยนความรู้ร่วมกัน

 

            UBOL3.jpg

  

           UBOL2.jpg