การศึกษาศักยภาพการผลิตข่าวอินทรีย์ในพื้นที่บ้านหันเทา จังหวัดอุดรธานี

อรรจนา ด้วงแพง(1), วัลยา อุตโรกุล(2), ปริญญพันธุ์ เพชรจรัส(2) และ วิบูล เป็นสุข(1)

สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี(1)
สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี (2)

 

กลุ่มเกษตรกรบ้านหันเทา ตำบลปะโค อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี ปเนกลุ่มเกษตรกรนำร่องทำนาข้าวอินทรีย์ แต่สมาชิกกลุ่มยังขาดความรู้ความเข้าใจในหลักการและศักยภาพของการทำนาข้าวอินทรีย์ ซึ่งดำเนินการวิจัยโดยสร้างกระบวนการเรียนรู้ให้กับกลุ่มเกษตรกร ในหลักการของการทำนาข้าวอินทรีย์ สำรวจข้อมูลด้านปัจจัยการผลิตในพื้นที่บ้านหันเทา เปรียบเทียบผลผลิตของต้นข้าวในนาอินทรีย์กับนาเคมี และศึกาอิทธิพลการฉีดพ่นน้ำหมักชีวภาพต่อผลผลิตข้าวอินทรีย์

 

การจัดประชุมเวทีชาวบ้านและศึกษาดูงานการผลิตข้าวอินทรีย์ที่กลุ่มรักษ์ธรรมชาติ ตำบลนาโส่ อ.กุดชุม จ.ยโสธร ใรผลในการเปลี่ยนแปลงกระบวนทัศน์ของเกษตรกรบ้านหันเทาต่อการทำนาอินทรีย์ โดยมีพื้นที่นาอินทรีย์ที่บ้านหันเทาเพิ่มขึ้นจากเดิม 7 ไร่ เป็น 200 ไร่ ผลการสำรวจปัจจัยการผลิตที่นิยมใช้ในสภาพพื้นทื่บ้านหันเทาคือ ปุ๋ยพืชสดโดยการปลูกโสนหรือถั่วแล้วไถกลบ จากนั้นใส่ปุ๋ยอินทีรย์ในอัตราส่วน 8 กระสอบ/ไร่ ภายหลังปักดำจึงใส่น้ำหมักชีวภาพโดยปล่อยไปกับน้ำ ได้ผลผลิตข้าวเปลือกเฉลี่ย 457 กิโลกรัม/ไร่ ราคารับซื้อข้าวเปลือก 8 บาท/กก. ในขณะที่มีค่าใช้สอยในการจัดซื้อวัตถุดิบและค่าดำเนินการทั้งหมดเป็นเงิน 760 บาท/ไร่ เมื่อเปรียบเทียบผลผลิตจากต้นข้าวจากนาเคมี พบว่า ต้นข้าวจากนาอินทรีย์มีจำนวนรวงเฉลี่ยต่อกอ จำนวนเมล็ดเฉลี่ยต่อรวง น้ำหนักสดและน้ำหนักแห้งของข้าวเปลือก 1,000 เมล็ด มากกว่าต้นข้าวจากนาเคมีอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ เมื่อศึกษาอิทธิพลของการฉีดพ่นน้ำหมักชีวภาพ พบว่าน้ำหนักข้าวเปลือกของต้นข้าวที่มีการพ่นน้ำหมักชีวภาพสูตรปุ๋ยปลา สูตร E.M. คิวเซ หรือสูตรผักบุ้งกับต้นกล้วยให้กับต้นข้าวระยะตั้งท้อง ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติกับต้นข้าวที่ไม่มีการฉีดพ่นน้ำหมักชีวภาพ แต่การใช้ปุ๋ยปลามีแนวโน้มที่จะให้ปริมาณข้าวเปลือกที่มากขึ้น

 

จากการประชุมสัมมนาเชิงวิชาการ ครั้งที่ 1

วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การศึกษา และภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

1-3 พฤศจิกายน 2549 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

 

The 1st Conference Science, Technology, Education and Local Wisdom for Sustainable Development. 1-3 November 2006 . Udonthani Rajabhat University

URDU Conference 2006

การประชุมสัมมนาเชิง วิชาการ ครั้งที่ 1วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การศึกษา และภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 1-3 พฤศจิกายน 2549 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

 


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน keep in mind by bon

คำสำคัญ (Tags)#research#abstract#proceeding#ข้าวอินทรีย์#urdu-conference-2006

หมายเลขบันทึก: 57385, เขียน: 06 Nov 2006 @ 12:08 (), แก้ไข: 15 Jun 2012 @ 13:19 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)