มาตรฐานการศึกษาท้องถิ่น

ปกรณ์
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

ประกาศรายชื่อผู้รับผิดชอบมาตรฐานการศึกษา ประจำปี 2557 โรงเรียนเทศบาล 4 

มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

******************************************************************

มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

มี 16 มาตรฐาน 70 ตัวบ่งชี้ ประกอบด้วย

มาตรฐานด้านปัจจัยทางการศึกษา (จำนวน 3 มาตรฐาน 17 ตัวบ่งชี้)

มาตรฐานที่ 1 ครูมีคุณธรรม จริยธรรม มีความสามารถในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

ผู้รับผิดชอบ 1.นางนิตยา ไข่มุกข์ 2.นางกิริยา ชาสำโรง 3.นายเชษฐา ชลสินธุ์ 4.นายอายุ กูโน

มาตรฐานที่ 2ผู้บริหารมีคุณธรรมจริยธรรม มีภาวะผู้นำ และมีความสามารถในการบริหารจัดการศึกษา

ผู้รับผิดชอบ 1.ว่าที่ร.ต.ปกรณ์ คำกอง 2.นายชนกพล เพชรยศ

มาตรฐานที่ 3สถานศึกษามีจำนวนผู้เรียน ทรัพยากร สภาพแวดล้อมและบุคลากรประจำสายสนับสนุนการสอนที่

ส่งเสริมสนับสนุนให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้

ผู้รับผิดชอบ 1.นางชินานาฏ อาแซ 2.นายอัครเดช วีระเดชาพล 3.นายมูหามัด อาแว

มาตรฐานด้านกระบวนการทางการศึกษา (จำนวน 5 มาตรฐาน 23 ตัวบ่งชี้)

มาตรฐานที่ 4สถานศึกษาดำเนินการบริหารจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน

ผู้รับผิดชอบ 1.นายมฮำมัดไซเอก เจ๊ะยา 2. นายอับดุลอาซิ สะมะฮอ 3. น.ส.มารียา อาแซ

มาตรฐานที่ 5สถานศึกษาจัดทำและบริหารหลักสูตรสถานศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

ผู้รับผิดชอบ 1.นายภาคิน สติรักษ์ 2.น.ส.ซุรีญานี สาและ 3.น.ส.วรรณี อาแว

มาตรฐานที่ 6สถานศึกษาสนับสนุนการใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น

ผู้รับผิดชอบ 1.น.ส.มณฑนา ศรีพลอย 2.นางอัศรีญา สาและ

มาตรฐานที่ 7สถานศึกษาจัดทำระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

ผู้รับผิดชอบ 1.นางนุชนาถ บุญสิน 2.นายปรีชาพล ทองคุป 3.น.ส.สุวรรณา ยูโซ๊ะ

มาตรฐานที่ 8สถานศึกษาพัฒนาตามนโยบาย และแนวทางการปฏิรูปการศึกษาที่เป็นมาตรการเสริมเพื่อยกระดับ

คุณภาพการศึกษาให้สูงขึ้น

ผู้รับผิดชอบ 1.นายประคิ่น ศรีทวี 2.น.ส.ซารีนา อาแว

มาตรฐานด้านผลผลิตทางการศึกษา (จำนวน 8 มาตรฐาน 30 ตัวบ่งชี้)

มาตรฐานที่ 9ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยามที่พึงประสงค์

ผู้รับผิดชอบ 1.นายตวงทิพย์ ศรีทวี 2.น.ส.ศศิพิมพ์ เจนชล 3.นายประสิทธิ์ อินทกาญจน์

4.นางเสงี่ยม พุฒดำ 5.น.ส.ซากีเราะห์ เจ๊ะแว

มาตรฐานที่ 10ผู้เรียนมีความรู้ และสมรรถนะสำคัญตามหลักสูตร สู่ประชาคมอาเซียน

ผู้รับผิดชอบ 1.น.ส.แวฟาซียะ แวดอเลาะ 2.นางนาตียา ดราแม 3. นายมูญาฮิด สาแม

มาตรฐานที่ 11ผู้เรียนมีทักษะในการทำงาน รักการทำงาน สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพ

สุจริต

ผู้รับผิดชอบ 1.นางราณีย์ เทพษร 2.นายประจักษ์ คงประเสริฐ 3. นายสะมาแอ วาจิ

4.นางกรรณิการ์ ไพรพรึกส์

มาตรฐานที่ 12ผู้เรียนมีความสามารถในการคิด และอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุข

ผู้รับผิดชอบ 1.นางซูฮานา หะยีปะจู 2.นางรอฮานา มะสุกู

มาตรฐานที่ 13ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตาม

แนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ผู้รับผิดชอบ 1.น.ส.รวมพร รุกข์พันธ์ 2.นางรัชนี ศิริพันธ์ 3. น.ส.ฟัลยัน อับดุลรอมัน

มาตรฐานที่ 14ผู้เรียนมีสุขนิสัย สุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี และมีสุนทรียภาพ

ผู้รับผิดชอบ 1.นายวัชระ เลิศภัทรกิจ 2.นางอรัญญา รัตนพงษ์ 3. นางสิริจันทร์ ดาวอ

4.น.ส.สุรีพร วิระสิทธิ์

มาตรฐานที่ 15สถานศึกษาบรรลุผลตามเป้าหมาย ปรัชญา วิสัยทัศน์ และจุดเน้น

ผู้รับผิดชอบ 1.นายภากร แก้วพิมล 2.นางชนิษฐา แตงอ่อน

มาตรฐานที่ 16ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และผู้เรียนมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของผู้ปกครองและชุมชน

ผู้รับผิดชอบ 1.นางขวัญจิตร โชติทักษิณ 2.นายมะลุกมาน อาลี 3. นายมูฮัมมัดตามิมิง มามะ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บ้านทรายทองความเห็น (0)