เบาหวาน/ความดันโลหิตสูง กับ ภาวะตามทุกขอริยสัจ (โสกะ ปริเทวะ ทุกข์ โทมนัส อุปายาส )

ภาพแสดงความสัมพันธ์ อารมณ์ กับ  โรคเบาหวาน/ความดันโลหิตสูง

จาก ทุกขอริยสัจ  (โสกะ ปริเทวะ ทุกข์ โทมนัส อุปายาส)

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน santhorn99ความเห็น (0)