เมื่อวันที่ 25-28 เมษายน พ.ศ.2549 โรงพยาบาลได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง โครงการพัฒนาระบบบริการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้พิการทางการเคลื่อนไหวแบบมีส่วนร่วม ซึ่งมีกิจกรรมต่างๆ ดังนี้

จัดอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะการดูแลผู้พิการทางการเคลื่อนไหวแก่บุคลากรสาธารณสุข และผู้เกี่ยวข้องทั้งเครือข่าย

จัดอบรม หมอในบ้าน อาสาสมัครสาธารณสุข ผู้ดูแลคนพิการในครอบครัว (CARE GIVER)