นานมากๆ จนลืมไปว่ามีบล็อกของตัวเอง วันนี้ก็เป็นวันหนึ่งที่ได้รับการกระตุก กระตุ้น ในการเขียน พยายามเขียน หัดเขียน โดยอาศัยตัวเองให้มากที่สุด ได้ใช้สมอง คิด คิด บูรณาการความรู้ที่ได้รับให้ตกผลึก แล้วนำมาถ่ายทอด ในบล็อคของตัวเอง บล็อคให้อิสระในการคิด อยากจะถ่ายทอด อยากจะบอกอะไร เป็นความสะดวก สบายจากยุคโลกาภิวัฒน์ กระแสหลักแห่งการพัฒนา ความเจริญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ในปัจจุบันนี้ ที่ทำให้ทุกคน(บางส่วนของคนทั้งชาติที่ได้ใช้ 6.97 ล้านคนประมาณ 10 เปอร์เซ็นต์ที่เข้าถึง Internet http://www.nectec.or.th/internet ) ที่เข้าถึงกันได้ง่ายขึ้น

ผ่านไปแล้วหนึ่งเทอมสำหรับการศึกษาต่อปริญญาเอก มีเพื่อนร่วมรุ่น 12 คน อาจารย์บอกว่ามีมากที่สุด ที่หลักสูตรเปิดมากว่า 15 รุ่นแล้ว เพือนๆ มาจากทุกภาคของประเทศไทย ทำให้ผมมีความเข้าใจมากขึ้นกับการเข้าเป็นนิสิตปริญญาเอก ในรั้วจามจุรีนี้ สำหรับการเรียนในเทอมที่ผ่านมา บอกได้ว่าเป็นเพียงจุดเริ่มต้นสำหรับก้าวต่อไปของชีวิต ที่รับรองว่ายังต้องพบกับเส้นทางที่ต้องฝ่าฟันอีกมากมาย เพื่อจะได้ไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้ สำหรับสาขานี้เป็นสาขาที่มุ่งให้นิสิตเป็นนักการศึกษาที่เป็นนักพัฒนา มีความสามารถเป็นนักวิชาการ นักวิจัย คิดวิเคราะห์ บูรณาการ รู้เท่าทันสังคมไทย และโลกได้อย่างลุ่มลึก รอบด้าน ภายใต้ความหลากหลายทางวัฒนธรรม พัฒนาคน สังคม ให้มีความรู้คู่คุณธรรม อันเป็นเป้าหมายในการพัฒนาเพื่อการอยู่ด้วยกันในสังคมอย่างเป็นสุข

แหล่งข้อมูลที่น่าสนใจมีมากมายในสาขานี้ หากผู้สนใจสามารถค้นคว้าศึกษาเพิ่มเติมได้ ที่ www.edu.chula.ac.th