วันนี้ได้ค้นคว้าบทความเกี่ยวกับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ซึ่งเป็นงานที่ได้รับมอบหมายไว้ตั้งแต่เมื่อวาน  เพื่อนำมาเขียนบทวิทยุใช้ในการจัดรายการวิทยุเพื่อการศึกษาของ  สสวท.  และอาจารย์วิจิตรยังได้จัดหาเอกสารเสริมความรู้เกี่ยวกับการเขียนบทรายการวิทยุ  เพื่อเป็นความรู้ในการเขียนบทจริงหลังจากที่หาข้อมูลมาได้  โดยได้ศึกษาเกี่ยวกับความหมายและความสำคัญของบทวิทยุกระจายเสียง  ปัจจัยในการเขียนบทรายการวิทยุ  ว่าต้องมีหลักการ 5 W 1H  คือ Who Why What When Where และ How  ว่าหมายถึงอะไรบ้าง  นอกจากนั้นยังมีหลักการในการเขียนบทวิทยุกระจายเสียงอีกด้วย

     หลังจากที่ได้ศึกษาเอกสารดังกล่าวแล้วอาจารย์ดุสิต  ได้มอบหมายให้ทำสำเนาเทปงานแถลงข่าวเทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์ครั้งที่ 2  เพื่อที่จะส่งให้สถานีโทรทัศน์ช่องต่างๆ  เพื่อประชาสัมพันธ์ 

ประสบการณ์และความรู้ต่างๆที่ได้ในวันนี้

การสำเนาเทปโดยใช้ระบบ Composite และการใส่เวลา Tc หรือ Time code