ผมลองสรุปผลการปฏิบัติงานภาพรวม ในรอบ 1 ปี  ของสำนักงานเกษตรจังหวัดกำแพงเพชร  กันยายน 48 - กันยายน 49  ที่ได้นำการจัดการความรู้มาสนับสนุนในการปฏิบัติงาน เพื่อพัฒนานักส่งเสริมการเกษตร  เกษตรกร และระบบการปฏิบัติงานส่งเสริมการเกษตร

          ได้ใช้ประโยชน์จาก Gotoknow.org ในการจัดทำรายงานครั้งนี้ โดยนำมาอ่านทบทวน  จำแนกเนื้อหา  และเป็นแนวทางในการเดินเรื่อง   จะว่าเป็นการรายงานผลการปฏิบัตงานก็น่าจะได้ แต่ว่าผมไม่ได้ยึดว่าต้องมีจำนวนบทตามรูปแบบ  และลักษณะการเขียนก็คือ

  • เขียนอย่างที่ทำ  
  • เขียนในรูปแบบที่เราถนัด หรือจะเรียกว่าเขียนตามสไตล์ของเรา

        มีจำนวน 12 บท เป็นลักษณะการเล่าเสียมากกว่า  ในลำดับต่อไปอาจเขียนแยกเป็นเรื่องๆ แต่คงต้องเก็บข้อมูลเพิ่มเติมและต้องใช้เวลาอีกสักระยะหนึ่ง  เฉพาะรายงานนี้ก็ใช้เวลาร่วมเดือนแล้ว  ลองอ่านดูและช่วยกรุณาให้คำแนะนำด้วยนะครับ

  1. ปกและคำนำ 
  2. บทที่ 1-6
  3. บทที่  7
  4. บทที่ 8-11
  5. บทที่ 12

บันทึกมาเพื่อการ ลปรร.

วีรยุทธ  สมป่าสัก