ในระหว่างที่นั่งกำหนดลมหายใจนั้น ถ้าเกิดความฟุ้งซ่าน ให้เพ่งจิตมาที่ลิ้นปี่แล้วกำหนด ฟุ้งซ่าน...หนอ

  ถ้าเกิดความง่วงเหงาหาวนอน  ให้เพ่งจิตมาที่ระหว่างหัวคิ้ว แล้วกำหนด  รู้ตัว...หนอ

  ถ้าเกิดความเจ็บปวดที่ขา  ให้เพ่งจิตมาที่บริเวณที่เจ็บปวด แล้วกำหนด เจ็บ..หนอ

  ถ้าได้ยินเสียงแว่ว  ทำให้จิตไม่นิ่ง ให้กำหนดฟังเสียงนั้น แล้วกำหนดว่า  เสียง...หนอ

   ในระหว่างที่กำหนดนี้  จิตใจจะต้องเป็นกลางไม่มีอารมณ์ความรู้สึกใดๆ  กำหนดเพื่อการรับรู้ และดูตามให้เป็นปัจจุบันมากที่สุด แต่ถ้ากำหนดแล้วทุกอย่างก็ยังเป็นเหมือนเดิม ให้เลิกสนใจในสิ่งนั้นแล้วหันกลับมาเริ่มกำหนดลมหายใจใหม่