​มมร วิทยาเขตร้อยเอ็ด จัดกิจกรรมรณรงค์ต้านภัยยาเสพติด '๕๗


มมร วิทยาเขตร้อยเอ็ด. เมื่อวันอังคารที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๗ เวลา ๐๘.๓๙ น. ณ บริเวณสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด ได้จัดโครงการต้านภัยยาเสพติด ด้วยการเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด โดยมี ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีเปิด 


และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรพันธ์ สุวรรณศรี ผู้ช่วยอธิการบดี เป็นผู้กล่าวรายงานความว่า จากมติการประชุมสมัชชาใหญ่ องค์การสหประชาชาติเมื่อเดือนมิถุนายน ๒๕๓๐ ได้กำหนดให้วันที่ ๒๖ มิถุนายน ของทุกปี เป็นวันต่อต้านยาเสพติด และประเทศไทยได้ยึดถือปฏิบัติ และยืนยันเจตนารมณ์อย่างแน่วแน่ที่จะร่วมกับประชาคมโลกในการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด โดยมีหน่วยงาน องค์กรภาคีที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ เอกชนและประชาชน ร่วมกันจัดทำกิจกรรมรณรงค์อย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน


ดังนั้น มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด ได้ตระหนักและเล็งเห็นความสำคัญของปัญหายาเสพติด จึงได้จัดโครงการต้านภัยยาเสพติดขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ของโครงการ ดังนี้
๑. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ได้รับรู้และทราบถึงปัญหาและโทษของยาเสพติด

๒. เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ทักษะความคิด สร้างภูมิคุ้มกันทางด้านร่างกาย จิตใจให้กับเยาวชนไม่ตกเป็นทาสของอบายมุขด้วยวิถีแห่งหลักธรรม

๓. เพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐบาล และร่วมแก้ปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาและชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม
โครงการต้านภัยยาเสพติดนี้กำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่ ๒๒-๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๗ โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน ๖๐๐ รูป/คน ประกอบด้วย

๑. คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

๒. คณะครู และนักเรียน โรงเรียนขัติยะวงษา

๓. คณะครู และนักเรียน วิทยาลัยเทคโนโลยีธีรภาดา

๔. คณะครู และนักเรียน วิทยาลัยนาฎศิลป์ร้อยเอ็ด
ส่วนการดำเนินการตามโครงการมีกิจกรรม ดังนี้

๑. การอบรมต้านภัยยาเสพติด ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

๒. การเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ณ บริเวณสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ดบันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การศึกษา การทำงานความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

ชื่นชมครับในเชิงมหกรรม
เดินรณรงคืสร้างพลัง กระแส  คงยังไม่เพียงพอ
กิจกรรมขับเคลื่อนภายในสถาบันต่างๆ คือกลไกสำคัญมากเลยทีเดียว ครับ