ผมได้มีโอกาสไปเยี่ยมชาวบ้านและแจกสิ่งของช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม ที่ตำบลสามตุ่ม อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เมื่อวานนี้ (   30 ตุลาคม 2549   ) ซึ่งได้รับการอำนวยความสะดวกในการเข้าเยี่ยมผู้ประสบภัยโดย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสามตุ่ม คุณขวัญชัย มหาชื่นใจ กำนันตำบลสามตุ่ม คุณพยอม มหาชื่นใจ จัดเตรียมเรือไว้ให้คณะของผม ทำให้ผมและทีมงานมีโอกาสไปสัมผัสใกล้ชิดได้เห็นสภาพที่ชาวบ้านผู้ประสบภัยได้รับความเดือดร้อนมาเป็นเวลานานกว่า 2 เดือนแล้ว มีสภาพความเป็นอยู่อย่างลำบากด้านอาหาร ด้านการคมนาคม และการดำเนินชีวิต การประกอบอาชีพ ทำนา ทำไร่ เลี้ยงสัตว์ ได้รับความเสียหาย ชาวบ้านต่างเฝ้ารอว่าเมื่อไรน้ำจะลด ชีวิตความเป็นอยู่จะได้ดีขึ้น และผมยังได้พบและถวายสิ่งของเครื่องใช้แก่เจ้าอาวาสวัดสามตุ่ม พระครูเหมพัฒนากร และบันทึกภาพสภาพพื้นที่และผู้ประสบภัยได้รับมาให้ท่านผู้อ่านและติดตามงานของผมได้ดู เพราะพื้นที่ที่ได้รับความเสียหายขณะนี้ส่วนใหญ่เนื่องมาจากการผันน้ำเข้านาเพื่อป้องกันน้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพ ดังนั้นหากท่านใดประสงค์จะช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม ติดต่อไปได้ที่   นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสามตุ่ม คุณขวัญชัย มหาชื่นใจ   โทร. 09-9030110 หรือ 035-255-051 กำนันตำบลสามตุ่ม คุณพยอม  มหาชื่นใจ   โทร. 09-822-7358  

<p></p><p></p><p></p><p>  </p><p></p><p></p><p>โรงเรียนต้องเลื่อนการเปิดภาคเรียนออกไปก่อน</p><p> </p><p>ปริมาณน้ำท่วนสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง พระวัดสามตุ่มจึงช่วยกันนำกระสอบทรายมาป้องกันนำไหลเข้าท่วมวัด</p><p></p><p>ศ.ดร.จีระ  หงส์ลดารมภ์ ถวายสิ่งของเครื่องใช้แก่ท่านพระครูเหมพัฒนากร เจ้าอาวาสวัดสามตุ่ม</p><p> </p><p> </p><p></p><p>ศ.ดร.จีระ  หงส์ลดารมภ์ พระครูเหมพัฒนากร เจ้าอาวาสวัดสามตุ่มกำนันพยอม  มหาชื่นใจ นายกองค์บริหารส่วนตำบลสามตุ่ม อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา หารือเรื่องการช่วยเหลือชาวบ้านในช่วงนำท่วมและการฟื้นฟูหลังน้ำท่วม</p><p> </p><p></p>