ในสภาพของการเป็นนักเรียนและการเป็นครูนั้น สถานที่ ที่เราใช้เพื่อการเรียนรู้คงหนีไม่พ้น การเรียนรู้ในห้องเรียนเป็นส่วนใหญ่ ถึงแม้ว่าจะมีการส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้นอกห้องเรียนให้มากขึ้นเพียงใดก็ตาม
        ห้องเรียนเป็นสังคมเล็กๆของนักเรียน พวกเขาได้เรียนรู้ทั้งด้านวิชาการ และการเข้าสังคม จึงกล่าวได้ว่า ห้องเรียนมีบทบาทสำคัญในการสร้างนักเรียนทั้งด้าน สติปัญญา อารมณ์ และสังคม จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งท่ครูจะต้องจัดสภาพห้องเรียนให้นักเรียนอยากอยู่และอยากเรียน
         การจัดสภาพห้องเรียนให้น่าอยู่และน่าเรียนนั้น คงจะต้องคำนึงถึงทั้งด้านกายภาพและด้านความรู้สึกของสมาชิกในห้องเรียน
         ด้านกายภาพ เช่น ความสะอาดเรียบร้อย เป็นระเบียบ การสร้างบรรยากาศ มีมุมหนังสือ มุมของเล่นเชิงสร้างสรรค์ มุมแสดงผลงานของสมาชิก เป็นต้น
       ด้านความรู้สึก คือการทำให้สมาชิกทุกคน รู้สึกอบอุ่น มีความสุข มีส่วนร่วมในห้องเรียน และมีความสงบเหมาะแก่การเรียนรู้
       การสร้างห้องเรียนเพื่อการเรียนรู้นี้ครูจะต้องเป็นCEOคิดหากลวิธีในการ  - ควบคุมชั้นเรียน
             - สร้างบรรยากาศในห้องเรียน
             - สร้างศรัทธา ความรู้สึกรักและผูกพันระหว่างครูกับนักเรียน และนักเรียนกับนักเรียน   
             - ฯลฯ

       จึงเชิญชวนครูทุกท่าน คิดกลวิธีที่หลากหลาย ใครทำอะไร ได้ผลเป็นอย่างไร เล่าสู่กันฟังบ้างนะคะ