เมื่อวันที่ 30  ตุลาคม  2549  ท่านอธิการบดี  ศ.เกียรติคุณ ดร.สุมนต์   สกลไชย  ได้เชิญผู้บริหารระดับหัวหน้าภาควิชาขึ้นไปในกลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  รับฟังยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยปี 2550 - 2553  ฉบับนำเสนอต่อกรรมการสรรหาอธิการบดี  เพื่อชี้แจงและรับฟังความคิดเห็นตลอดจนข้อเสนอแนะในการพัฒนามหาวิทยาลัยอีก 4 ปี ข้างหน้า   มีกำหนดจัดกิจกรรมนี้อีก 3  ครั้ง  ก่อนสรุปแผนยุทธศาสตร์ฉบับสมบูรณ์