เข็มมุ่ง จุดเด่น เน้น CoP(Community of Practice)

 ข้อเสนอแนะ ยุทธศาสตร์ การจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อขับยุทธศาสตร์ ใน ปี๒๕๕๐ ดังนี้ ครับ

 ๑. ยุทธศาสตร์การสร้างและพัฒนาชุมชนนักปฏิบัติ

 ๒. ยุทธศาสตร์การสร้างคุณ(เอื้อ)อำนวย แห่งมอดินแดง

 ๓. ยุทธศาสตร์การสร้างเครือข่าย

 ๔. ยุทธศาสตร์การสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ มุ่งสู่มหาวิทยาลัยแห่งการวิจัย

 เรียนเสนอแนะ เพื่อเชื่อมโยงสู่มาตรการ โครงการและ กิจกรรม โดยด่วน ครับ

JJ