รายงานจำนวนบันทึกที่ปรากฏใน blog ในกลุ่มบล็อก ครูผู้สอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษากับการอ่าน  ของครูอ้อย สิริพร กุ่ยกระโทกรวบรวมสถิติจนถึงวันที่ 31 ต.ค.2549 เวลา 15.00 น.ครับ
โดยรายงานเป็นช่วงของจำนวนบันทึกที่มีในบล็อก เพราะบันทึกมีการเพิ่มอยู่ตลอดเวลาครับ
มาดูกันเลยครับใครอยู่ในอันดับที่เท่าไหร่

บล็อกของใครอยากอยู่ในอันดับ โปรดบันทึกข้อมูลให้เข้าตา เจ้าของกลุ่มบล็อก (Planet Manager)  นะครับ

คลิกดูการรายงานอันดับบล็อกครั้งก่อนๆ ที่นี่


อันดับ ) blog by total
1 ) KMI Thailand Prof. Vicharn Panich 1961 - 1970
2 ) keep in mind by bon นายบอน!-กาฬสินธุ์ 741 - 750
3 ) ไตรภาคีร่วมพัฒนาสุขภาพชุมชน ชายขอบ 461 - 470
4 ) ความรู้คือพลัง นาย ปภังกร วงศ์ชิดวรรณ 301 - 310

5 ) บ้านสุขภาพ_Go2No นพ. วัลลภ พรเรืองวงศ์ 221 - 230

6 ) ธเนศ ขำเกิด นาย ธเนศ ขำเกิด 201 - 210
7 ) khajit's blog นาย ขจิต ฝอยทอง 131 - 140
8 ) สร้างสังคมฐานความรู้ด้วย IT ไอศูรย์ 81 - 90
9 ) Occupational Therapy & Leisure Management Ajarn Supalak Khemthong 71 - 80

10 ) ฉันรู้ ฉันคิด ฉันจึงเขียน ดร. จันทวรรณ น้อยวัน 61 - 70

11 ) สังคมความรู้ และเรียนรู้ มสช 61 - 70

12 ) เทคนิคการสอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา สิริพร กุ่ยกระโทก 61 - 70

13 ) ครูสิริพรกับบันทึก สิริพร กุ่ยกระโทก 61 - 70
14 ) ทุนมนุษย์กับดร.จีระ ศ.ดร. จีระ หงส์ลดารมภ์ 41 - 50
15 ) POR JAI orangecnx 41 - 50

16 ) ครูผู้สอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษาเรียนปริญญาเอก สิริพร กุ่ยกระโทก 41 - 50

17 ) สถิติ ระเบียบวิธี และการวิจัย ชายขอบ 31 - 40
18 ) อันเนื่องมาจากลูกๆ โอ๋-อโณ 31 - 40
19 ) ICT for education: roadmap กศน. นาย ศรีเชาวน์ วิหคโต 21 - 30
20 ) ขุมทรัพย์ความรู้ KM : คณิตศาสตร์ somtawin 21 - 30

21 ) ครูภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษาอ่านมากรู้มาก สิริพร กุ่ยกระโทก 21 - 30

22 ) ครูภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษาจัดการความรู้ สิริพร กุ่ยกระโทก 21 - 30

23 ) สร้างสังคมโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน วิมลศรี ศุษิลวรณ์ 11 - 20
24 ) พระยาประเสริฐฯ somtawin 11 - 20
25 ) ห้องสมุดและบรรณารักษ์ tuk-a-toon 11 - 20
26 ) ทำเนียบสีฟ้า ลุงปลา 11 - 20

27 ) งานของครูผู้สอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษานอกเหนือจากการสอน สิริพร กุ่ยกระโทก 11 - 20

28 ) ครูภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษารู้เรื่องคอมพิวเตอร์ สิริพร กุ่ยกระโทก 11 - 20

29 ) ครูภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษาประชุม อบรม สัมมนา สิริพร กุ่ยกระโทก 11 - 20

30 ) ครูเรียนรู้ภาษาอังกฤษกับการทัศนศึกษา สิริพร กุ่ยกระโทก 11 - 20

31 ) ครูผู้สอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษากับงานวิจัย สิริพร กุ่ยกระโทก 11 - 20

32 ) เริ่มใช้ KM กับการบริหารโรงเรียน mr. somsak lertrattanapan 9

33 ) โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย(กระจ่าง สิงหเสนี) สิริพร กุ่ยกระโทก 9

34 ) พิธีการลูกเสือสำรอง ครูต้อย 7
35 ) วิถีวิจัยของคนธรรมดา รศ.ดร. อรรถชัย จินตะเวช 6
36 ) Knowledge sharing นาง พันดา เลิศปัญญา 6
37 ) สูตรเด็ดอาหารไทย นางสาว ศรัญญา พงษ์พุก 5
38 ) สอนโปรแกรม Photoshop นาง รุ่งสุรีย์ กองเพชร 5

39 ) นวัตกรรมนอกสาระการเรียนรู้ somtawin 5

40 ) โครงการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพะเยา เขต 1 นางสาว สุพิน ไชยจำเริญ 4
41 ) หน่วยวิจัยด้านความปลอดภัยทางถนน มหาวิทยาลัยนเรศวร ดร. ทวีศักดิ์ แตะกระโทก 3
42 ) Public Speaking - การพูดในที่ชุมชน ดร. ประชาสรรค์ แสนภักดี 3

43 ) ครูเรียนรู้ภาษาอังกฤษกับสุขภาพ สิริพร กุ่ยกระโทก 3

44 ) evaluation research Anonymous 2
45 ) Silver Sing Phramah Supachai Satier 2
46 ) สพท.กทม.2 นาย ปราโมทย์ จิตต์ไพโรจน์ 2
47 ) การพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน นางสาวภัสกาญจน์ หอมจันทร์ 2

48 ) KM 3 บรรทัด นาย สถิตย์ แก้วบุดตา 2

49 ) Writing English Couplet MRS TIPSIRI RITTHIRAK 1
50 ) ชมรมครูภาษาอังกฤษ สพท.อด.3 Mr. Wirat Jittako 1
51 ) นิเทศภาษาอังกฤษ นาง Pannaporn Tooklang 1
52 ) กระบวนการ 5 Es นาย วิเชียร แอบจันทร์ 1
53 ) Active&Passive Voice Mrs Suwakhon Raksasuwan 1