ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล

จงจดจำกันไว้เถิดว่า "Democracy หรือประชาธิปไตย" หาใ่ช่แปลว่า การใช้สิทธิในการออกเสียงเลือกตั้งเพียงอย่างเดียวเท่านั้น แต่มันมีความหมายอันลึกซึ้งยิ่งกว่านั้นมาก กล่าวคือ ครอบคลุมถึงเรื่องจริยธรรมทางการปกครอง ความซื่อสัตย์สุจริต ความกตัญญูรู้คุณต่อบ้านเมืองและเพื่อนร่วมชาติ ความมีวุฒิภาวะและเปี่ยมด้วยคุณธรรมความรู้ของผู้ถืออำนาจรัฐ และความเสียสละของทุกผู้ทุกฝ่ายเพื่อการดำรงอยู่ของชาติ

วันที่ 3 เมษายน 2557 ขอแนะนำ ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล คนดีของประเทศไทยอีกคนหนึ่งที่ขอแนะนำ

ท่านเป็นข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ที่น่านับถือ เป็นผู้ที่ทำประโยชน์ให้กับประเทศชาติมาตลอด ผมมีโอกาสได้พบกับท่านหลายครั้งทั้งในเวทีประชุมของกระทรวงมหาดไทย และเวทีสัมมนาเชิงปฎิบัติการ และในงานอื่นๆอีกหลายงานด้วยกัน ท่านวางตัวและทำหน้าที่ของท่านอย่างสมบูรณ์ เหมาะสมที่จะเป็นแบบอย่างที่ดีของคนรุ่นหลัง ขอแสดงความชื่นชมครับ
ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท
3 เมษายน 2557

ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล
รองปลัดกระทรวงมหาดไทย
: สถาบันขรก.ต้องเป็นหลัก ไม่ใช่ระบบการเมืองที่ล้มเหลว

"...เมื่อใดที่ประชาธิปไตยกลายเป็นเรื่องของความเห็นแก่ตัว ทุจริตคดโกง โกหกหลอกลวง ผู้บริหารปราศจากทั้งหลักคุณธรรมและความรู้ความสามารถ ผู้คนในชาติ แตกแยก ไม่เคารพต่อตัวบทกฎหมาย เมื่อนั้นเราไม่สามารถเรียกได้ว่าประชาธิปไตยอีกต่อไป แต่คงต้องเรียกว่า "รัฐที่ไม่ยึดมั่นหลักธรรมาภิบาลยังผลให้เกิดความล่มสลายในความเป็นรัฐ"..."

"ความในใจจากพี่ถึงน้องๆ ข้าราชการ" เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน / 1 เม.ย. 57

หากคิดเพียงแค่ตัวข้าพเจ้าหรือเพื่อนๆ ที่อายุรุ่นราวคราวเดียวกันซึ่งมากแล้วก็พอทำเนา ที่เราจะอดทนอดกลั้นกันไปกับสถานการณ์บ้านเมืองที่ตกต่ำถึงเพียงนี้ตั้งแต่จำความได้ แต่ข้าพเจ้ามีความเข้าใจและเห็นใจพ่อแม่พี่น้องประชาชนอย่างสุดซึ้ง รวมถึงน้องๆ ข้าราชการรุ่นหลังๆ ที่คงจะกำลังเกิดความสับสนทางความคิดว่า เหตุการณ์เช่นนี้เกิดขึ้นได้อย่างไรในบ้านเมืองไทย

ข้าพเจ้าใคร่ขอให้มองในมุมกลับ น้องๆ ข้าราชการในยุคนี้จะมีความเข้มแข็งอย่างมากยิ่งกว่าพวกพี่ ภายหลังประเทศชาติผ่านพ้นเหตุการณ์ช่วงนี้ไปได้ และมันจะไม่มีวันวกกลับมาหาเราอีก มันเป็นฝันร้ายของคนไทยที่ต้องมาพบกับระบบการเมืองการบริหารที่ปราศจากคุณภาพและหลักจริยธรรมจรรยาทางการปกครองที่น้อยนักสำหรับประเทศใดๆ ในโลกจะต้องเผชิญต่อชะตากรรมเช่นนี้ ถือเป็นโชคร้ายของเราที่เราทุกคนจะต้องร่วมกันฝ่าฟันปัญหาอุปสรรคทั้งหลายเหล่านี้กันไปให้ได้

จงจดจำกันไว้เถิดว่า "Democracy หรือประชาธิปไตย" หาใ่ช่แปลว่า การใช้สิทธิในการออกเสียงเลือกตั้งเพียงอย่างเดียวเท่านั้น แต่มันมีความหมายอันลึกซึ้งยิ่งกว่านั้นมาก กล่าวคือ ครอบคลุมถึงเรื่องจริยธรรมทางการปกครอง ความซื่อสัตย์สุจริต ความกตัญญูรู้คุณต่อบ้านเมืองและเพื่อนร่วมชาติ ความมีวุฒิภาวะและเปี่ยมด้วยคุณธรรมความรู้ของผู้ถืออำนาจรัฐ และความเสียสละของทุกผู้ทุกฝ่ายเพื่อการดำรงอยู่ของชาติ

ผู้เป็นปราชญ์ราชบัณฑิตชาวตะวันตกเคยกล่าวกับข้าพเจ้าเองว่า เมื่อใดที่ประชาธิปไตยกลายเป็นเรื่องของความเห็นแก่ตัว ทุจริตคดโกง โกหกหลอกลวง ผู้บริหารปราศจากทั้งหลักคุณธรรมและความรู้ความสามารถ ผู้คนในชาติแตกแยก ไม่เคารพต่อตัวบทกฎหมาย เมื่อนั้นเราไม่สามารถเรียกได้ว่าประชาธิปไตยอีกต่อไป แต่คงต้องเรียกว่า "รัฐที่ไม่ยึดมั่นหลักธรรมาภิบาลยังผลให้เกิดความล่มสลายในความเป็นรัฐ"

สถานการณ์ในวันนี้ จำต้องมีคำตอบอยู่ในใจไทยทุกคน เราคนไทยจะอยู่กันเช่นนี้ต่อไปไม่ได้ ประเทศชาติไม่มีขื่อไม่มีแป กองทัพไทยที่ต้องเป็นหลัก สถาบันข้าราชการที่ต้องเป็นหลัก ไม่ใช่ระบบการเมืองการบริหารที่ล้มเหลว เป็นโอกาสสุดท้ายที่พี่น้องและเพื่อนข้าราชการทุกหมู่เหล่าจะต้องช่วยกันขบคิดและกราบเรียนปรึกษาหารืออดีตข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ทุกท่าน เพื่อหาหนทางแก้วิกฤติสถานการณ์ในการดำรงรักษาประเทศชาติให้กับพี่น้องประชาชนคนไทย.

จากใจพี่ถึงน้องๆ ข้าราชการทุกท่าน
ม.ล. ปนัดดา ดิศกุล

-------------------------------------------

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน แนะนำคนทำความดีความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 

...ประชาชนในหลายประเทศทั่วโลกมีความคิดเห็นที่ขัดแย้งกัน...โลกเปลี่ยนแปลง...ธรรมชาติเปลี่ยนแปลง...ผู้คนก็ต้องก้าวให้ทันเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นทั้งในประเทศ และในประเทศอื่นๆทั่วโลก... มองความเปลี่ยนแปลงอย่างรู้เท่าทัน...ไม่ใช้ความรุนแรง...ทุกคนทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุด...เป็นกำลังใจให้กัน...มีเมตตาต่อกันนะคะ

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณ ดร.พจนา ที่ร่วมแสดงความเห็นครับ