ชาวพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร

จากการที่ได้ร่วมรับฟังและประชุมและ work shop เรื่อง km สำนักงานมีการตื่นตัวในการพัฒนาคน พัฒนางาน กันมากขึ้นทุกฝ่าย ผู้บังคับบัญชาได้มอบนโยบายให้เจ้าหน้าที่ทุกคนได้พัฒนาตนเองในทุก ๆ ด้าน เพื่อให้ประชาชนผู้มาติดต่อได้รับการบริการที่ตรงตามความต้องการและพอใจสูงสุด

การทำงานของทุกฝ่าย ต้องมีการบูรณาการกันด้านข้อมูล ทุกคนต้องปฎิบัติงานแทนกันได้ และเข้าสู่รวม ONE STOP SERVICE และประชาชนสามารถตรวจสอบการทำงานของเจ้าหน้าที่โดยแสดงความคิดเห็นประเมินการปฎิบัติงานของเจ้าหน้าที่ได้โดยกรอกแบบประเมินซึ่งวางไว้หน้าสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพรความเห็น (0)