บันทึกข่าวฝากถึงเครือข่ายเยาวชน

ชายขอบ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
"การพัฒนาคุณภาพโครงการกลุ่มเด็กและเยาวชนในมิติอนุภูมิภาคและจังหวัด"

          จะขอฝากข่าวนี้ให้กลุ่มเครือข่ายเยาวชนคนเกาะเรียน รวมถึงเยาวชนที่อื่น ๆ ที่สนใจขอเชิญติดตามดูนะครับ เป็นข่าวของโครงการ "การพัฒนาคุณภาพโครงการกลุ่มเด็กและเยาวชนในมิติอนุภูมิภาคและจังหวัด" รายละเอียดข่าวดังนี้...ครับ

          คณะกรรมการพิจารณาการสนับสนุนโครงการสร้างเสริมสุขภาพทั่วไป (Open Grant) มีมติในคราวประชุม วาระพิเศษ (ครั้งที่ 2/2546) เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2546 เห็นชอบในหลักการให้ปรับกระบวนการจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพสําหรับเด็กและเยาวชน เพื่อเพิ่มคุณภาพโครงการและพัฒนาสมรรถนะเครือข่ายเด็กและเยาวชน โดยมอบหมายให้ นางศรีศักดิ์  ไทยอารี สภาองค์การพัฒนาเด็กและเยาวชน (สอ.ดย.) เป็นผู้รับผิดชอบ
          เพื่อจัดให้มีระบบในการพัฒนาโครงการสร้างเสริมสุขภาพด้านเด็กและเยาวชนอย่างมีคุณภาพแก่กลุ่มบุคคล องค์กร หน่วยงานอย่างเป็นกระบวนการ โดยครอบคลุมทุกพื้นที่และทุกประเด็นในการจัดกิจกรรมการสร้างเสริมสุขภาพในกลุ่มเด็กและเยาวชน และมุ่งให้เด็กและเยาวชนมีสมรรถนะในการมีส่วนร่วม ค้นคิด และดําเนินโครงการด้วยตนเองในที่สุด รวมทั้งพัฒนาการดําเนินงานและเครือข่ายการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องของกลุ่มเด็กและเยาวชนในระดับอนุภูมิภาคและจังหวัด แนวทางและวิธีดําเนินการ ประกอบด้วย 3 ลักษณะ คือ
          1. กรอบพื้นที่ แบ่งพื้นที่ทั่วประเทศเป็น 10 อนุภูมิภาค คือ ภาคเหนือตอนบนและตอนล่าง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและตอนล่าง ภาคตะวันออก ภาคกลาง ภาคตะวันตก และภาคใต้ตอนบน ตอนล่าง 1 และตอนล่าง 2
          2. กรอบวิชาการ ประกอบด้วย คณะอนุกรรมการ คณะนักวิชาการ/ผู้ทรงคุณวุฒิ และทีมวิชาการ/สนับสนุนด้านเทคนิค/จัดกระบวนการ
          3. กรอบบริหาร เน้นบทบาทและภารกิจของอนุภูมิภาคและจังหวัดในการดําเนินโครงการตามแนวทางและแผนปฏิบัติการที่แต่ละอนุภูมิภาคและจังหวัดเสนอ เชื่อมโยงการดําเนินงานของส่วนกลาง และอนุภูมิภาคและจังหวัดให้สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกันและเกื้อหนุนซึ่งกันและกัน ตลอดจนจัดทีมบริหารจัดการและประสานงานส่วนกลาง เพื่อให้เกิดองค์รวมและประสิทธิภาพในการดําเนินโครงการ กิจกรรม แบ่งเป็น 7 หมวด ได้แก่
               1.) การบริหารจัดการและการประสานงานส่วนกลาง อนุภูมิภาคและจังหวัด
               2.) การพัฒนาและกลั่นกรองโครงการ
               3.) การพัฒนาศักยภาพบุคลากร / องค์กรในท้องถิ่น
               4.) การพัฒนาบทเรียน / องค์ความรู้ / นวตกรรม
               5.) การพัฒนาเครือข่ายการเรียนรู้และเครือข่ายกลุ่มเด็กและเยาวชน
               6.) การเผยแพร่ข้อมูลและขยายฐานการทํางานด้านการเสริมสร้างสุขภาพเด็กและเยาวชน
               7.) การติดตามประเมินผลโครงการและสรุปผลการดําเนินงาน ระยะเวลาการดําเนินโครงการ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2548 ถึง 31 ธันวาคม 2549

            สามารถส่งโครงการหรือสอบถามรายละเอียดได้ที่...
            สภาองค์การพัฒนาเด็กและเยาวชนในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี (สอ.ดย.)
           618/1 ถนนนิคมมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
           โทร. 02-2559922, 6517033, 6517291 โทรสาร 02-2547219
           www.dordek.org

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ไตรภาคีร่วมพัฒนาสุขภาพชุมชน



ความเห็น (0)