ขอแสดงความยินดีกับ ดร.อรรุจี  เหมือนวงศ์  จากภาควิชาฟิสิกส์  คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ที่ได้รับรางวัลนักวิจัยรุ่นใหม่ดีเด่น สกว. - สกอ. ประจำปี 2549  ซึ่งมีผลงานวิจัยได้รับการตีพิมพ์ใน Astrophysical Journal ซึ่งมีค่า Impact Factor 6.308  ซึ่งสูงที่สุดในกลุ่มผู้ได้รับรางวัล 5 ท่านในปีนี้  ดร.อรรุจี  เป็นศิษย์เก่า มข.  สำเร็จสาขาวิชาฟิสิกส์ด้วยเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง  และสำเร็จระดับปริญญาโท - เอก  จาก University of Sussex  มีผลงานด้านดาราศาสตร์อย่างต่อเนื่อง เป็นนักเรียนทุนโครงการ พสวท.  ที่สำคัญเป็นบุตรสาวของ ผศ.ดร.ขาว   เหมือนวงศ์  กูรูด้านดาราศาสตร์ของประเทศ  ปัจจุบันท่านได้เกษียณอายุราชการแล้ว  น่าภาคภูมิใจที่บุตรสาวของท่านเบนเข็มจากนักศึกษาแพทย์มาเป็นนักดาราศาสตร์ตามรอยบิดา 

สามารถติดตามอ่านรายละเอียดได้จาก http://gad.kku.ac.th/gad/index.php?area=1&p=news&newsid=6