การเชื่อมโยงกลยุทธ์ ม.ข สู่แผนปฏิบัติการประจำปี

 บ่ายนี้รองผู้อำนวยการศูนย์บริการศูนย์บริการวิชาการ ผศ.ดร.ภาวดี (เสื้อเหลือง ซ้ายสุดในภาพล่าง) นำทีมงานศูนย์ทุกท่านร่วมกัน เชื่อมโยงจากยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น สู่กลยุทธ์ของศูนย์บริการวิชาการ

ภาพบนทีมงานน้องใหม่ คุณ หมี(ลัดดา คนยืนเสื้อเหลือง) สมาชิกฝ่ายติดตามและประเมินผลคนใหม่ กำลังแนะนำตัว ส่วนคุณเฟิน นั่งนัดไป

 ประเด็นที่ทีมงานพิจารณา คือ การเชื่อมโยงของ ประเด็นยุทธศาสตร์(Strategic Issue)>>เป้าประสงค์(Goal)>>ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย(KPIs)>>กลยุทธ์(Strategies)>>กลยุทธ์ของศูนย์บริการวิชาการ

 ความเชื่อมโยงเหล่านี้จะนำไปสู่ การทำแผนพัฒนาสมรรถนะรายบุคคล และ ทีมงาน ซึ่งมีการปรับโครงสร้างของศูนย์บริการวิชาการ ซึ่งจะนำเสนอ คณะอนุกรรมการ และ คณะกรรมการประจำศูนย์บริการวิชาการ ต่อไป

JJ