Blog Ranking in Planet "กลุ่มบล็อก ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น" 95 อันดับบล็อกที่มีบันทึกมากที่สุด (30 ต.ค.2549)"

รายงานจำนวนบันทึกที่ปรากฏใน blog ในกลุ่มบล็อก ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ของ ท่านอาจารย์   JJ รวบรวมสถิติจนถึงวันที่ 30 ต.ค.2549 เวลา 15.00 น.ครับ
โดยรายงานเป็นช่วงของจำนวนบันทึกที่มีในบล็อก เพราะบันทึกมีการเพิ่มอยู่ตลอดเวลาครับ
มาดูกันเลยครับใครอยู่ในอันดับที่เท่าไหร่

การรายงานอันดับครั้งนี้ มีทั้งหมด 95 บล็อก
ในเดือน ก.ค. มีบล็อกในชุมชนแห่งนี้ 78 บล็อก

บล็อกของใครอยากอยู่ในอันดับ โปรดบันทึกข้อมูลให้เข้าตา เจ้าของกลุ่มบล็อก (Planet Manager)  นะครับ

คลิกดูการรายงานอันดับบล็อกครั้งก่อนๆ ที่นี่


อันดับ )  blog โดย จำนวน
1 ) KMI Thailand Prof. Vicharn Panich = 1961 -1970

2 ) ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น JJ = 1001 -1010

3 ) beemanNUKM beeman = 691 -700

4 ) PracticallyKM Dr. Phichet Banyati = 681 -690
5 ) ไตรภาคีร่วมพัฒนาสุขภาพชุมชน ชายขอบ = 461 -470
6 ) นเรศวรวิจัย-QA-KM ผศ.ดร. วิบูลย์ วัฒนาธร = 411 -420

7 ) ข่าวประกาศ & คู่มือการใช้ ดร. จันทวรรณ น้อยวัน = 281 -290

8 ) สถาบันจัดการความรู้เพื่อชุมชน นาย ภีม ภคเมธาว = 221 -230
9 ) บ้านสุขภาพ_Go2No นพ. วัลลภ พรเรืองวงศ์ = 221 -230
10 ) Dr.Achara bamras Dr. อัจฉรา เชาวะวณิช = 201 -210
11 ) play & play หญิง,อ้อ,อ้อม = 171 -180

12 ) Hemato หรรษา พี่เม่ย = 161 -170

13 ) เล้าข้าวศึกษา ออต = 161 -170
14 ) Learn Together Thawat = 141 -150
15 ) QA_KM in NU นาง มาลินี ธนารุณ = 131 -140

16 ) khajit's blog นาย ขจิต ฝอยทอง = 131 -140

17 ) Beyond "KM" beyondKM = 111 -120
18 ) สำนักงาน ก.พ.เครือข่าย มข. สำนักงานก.พ.เครือข่าย ม.ขอนแก่น = 111 -120
19 ) ครูนอกโรงเรียน ครูนงเมืองคอน = 111 -120

20 ) รุจโรจน์ แก้วอุไร [จากโน้ตของผม] รุจโรจน์ = 91 -100

21 ) ลานปัญญา Handy = 91 -100
22 ) งานพัฒนาบุคลากร เมตตา = 81 -90
23 ) Leadership Development ดร. ประชาสรรค์ แสนภักดี = 81 -90
24 ) เกร็ดชีวิตหมออนามัย ชายขอบ = 71 -80

25 ) บ้านสาระ นพ. วัลลภ พรเรืองวงศ์ = 71 -80

26 ) สองคนยลตามช่อง พี่เม่ย = 71 -80
27 ) ฉันรู้ ฉันคิด ฉันจึงเขียน ดร. จันทวรรณ น้อยวัน = 61 -70
28 ) NU_OfficeKM นาง มาลินี ธนารุณ = 61 -70
29 ) ส่วนแผนและสารสนเทศ ศูนย์บริการวิชาการ ธวัช มข. = 61 -70

30 ) คนเล่าเรื่อง "จิตเวช" Ka-Poom = 61 -70

31 ) คนไร้กรอบ คนไร้กรอบ = 61 -70
32 ) เรื่องเล่าในวจก.มข. ผศ. จงรักษ์ หงษ์งาม = 51 -60
33 ) MSUKM-Panda Panda = 51 -60

34 ) เส้นทางเรียนรู้อันยาวไกล ชาญวิทย์-นครศรีฯ = 51 -60

35 ) เลขานุการศูนย์บริการวิชาการ เรือจ้าง = 41 -50
36 ) วารสารศูนย์บริการวิชาการ นางสาว สิรินธร วงษ์ชาลี = 41 -50
37 ) ศูนย์ความร่วมมือเพื่อพัฒนาคุณภาพ ร.พ. มหาวิทยาลัยขอนแก่น พิชชา ถนอมเสียง = 41 -50

38 ) เรื่องเล่าชาว Igs nidnoi = 41 -50

39 ) [email protected] yayaying = 31 -40
40 ) Hospital Accreditation Dr Anuwat Supachutikul = 31 -40
41 ) กองกลาง มมส. อ้อ - สุชานาถ = 31 -40
42 ) ทันตะมน. Tom_NU = 31 -40
43 ) ห้องสมุดน่ารู้คู่ชุมชน นาง นายิกา เดิดขุนทด = 31 -40
44 ) เจ้าหน้าที่วิเคราะห์สะเดาะข้อมูล นาย เรืองชัย จรุงศิรวัฒน์ = 31 -40

45 ) Bright Lily Bright Lily = 31 -40

46 ) chuanpis ชวนพิศ สุขแย้ม = 31 -40
47 ) Digital Mind Map แผนที่ความคิด ดร. ประชาสรรค์ แสนภักดี = 21 -30
48 ) บุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยขอนแก่น MS Charatsri Chutachindaket = 21 -30
49 ) NUQA Staff .. RO RO_NUQA = 21 -30

50 ) หน่วยตรวจสอบภายใน ม.มหาสารคาม audit3. = 21 -30

51 ) ฝ่ายวิชาการ กองการเจ้าหน้าที่ นาย มนูญ บรรณวงศิลป์ = 21 -30
52 ) ประภาพรณ์ ขันชัย แตงโม = 11 -20
53 ) กิจการนักศึกษา poopeh = 11 -20
54 ) กลุ่มงานอำนวยการ ศูนย์บริการวิชาการ นาง เอื้องฟ้า วรรณสิทธิ์ = 11 -20
55 ) สิทธิบัตรและลิขสิทธิ์ นิภาพรรณ ชัยเดชทยากุล = 11 -20
56 ) NEW IMAGE KKU นาง เพียงเพ็ญ ภาคอุทัย = 11 -20
57 ) qa-kamphanat Mr. kamphanat archa = 11 -20

58 ) Panda E-learning Panda = 11 -20

59 ) ประกายรังสี นาย มานัส มงคลสุข = 11 -20
60 ) บันทึกเล่มเล็ก ออยเอง = 11 -20
61 ) ชุมชนคนคุณภาพ คุณ รัตติยา เขียวแป้น = 10
62 ) งานนโยบายและแผน คณะทันตแพทยศาสตร์ ธิดารัตน์ สุขตระกูล = 9
63 ) KM:Prince of Songkla University พิชิต เรืองแสงวัฒนา = 9
64 ) วิมานเทพ นาย สวัสดิ์ วิชระโภชน์ = 9
65 ) สนับสนุนและให้ความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ นางสาว สมฤทัย ปั้นพานิช = 9

66 ) ขจิต ฝอยทอง นาย ขจิต ฝอยทอง = 9

67 ) โครงการบริการวิชาการแก่สังคม มข. โครงการติดตามและประเมินผล ศูนย์บริการวิชาการ = 8
68 ) ทักษะการคิด ราชมงคล ประเทศไทย = 8

69 ) เทคนิคการทำงานชุมชน สุภัทร ชูประดิษฐ์ = 7

70 ) "หมอตุ๊" บอกเล่าเรื่องประกันชีวิต นาย สมเกียรติ = 7
71 ) งงงง นางสาว รัศมี กิตชัย = 6
72 ) สถาบันยุทธศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สถาบันยุทธศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ Anonymous = 6
73 ) คนดอย(ปูนแก่งคอย) นาย ทวีสิน ฉัตรเฉลิมวิทย์ = 6

74 ) Lion JJ Lion JJ = 6

75 ) งานรักษาความปลอดภัย มข. นาย มรกต สุบิน = 5
76 ) รังสีเทคนิค มน. นาย ฐิติพงศ์ แก้วเหล็ก = 5
77 ) หน่วยจัดอบรมและสัมมนา นาย เปี่ยมศักดิ์ หาญสุริย์ = 4
78 ) KKU Innovation 2007 paew = 4
79 ) บันทึกจากการเดินทาง นางสาว เดือนเพ็ญ ชิวพิมาย = 3

80 ) ศูนย์สุขภาพชุมชนสร้างสุขภาพ นาง นงนุช เอี้ยงลักขะ = 3

81 ) รังสีมีเทคนิค นภาพงษ์ พงษ์นภางค์ = 3
82 ) เพื่อนช่วยเพื่อน กิตติมา จันทรสม = 3
83 ) เสียงคนเล็กคนน้อย yayaying = 2
84 ) คนตรวจสอบภายใน มข นางสาว นงรัตน์ ศิริคำเพ็ง = 2

85 ) Competency Development ดร. ประชาสรรค์ แสนภักดี = 2

86 ) หน่วยสารบรรณทันตะ Ms กิติพร ไชโยกุล = 2
87 ) ฟันดีมีสุข รองศาสตราจารย์ อินทรพล หอวิจิตร = 2
88 ) คลีนิกกายภาพบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น Mr.AuN chalermwut srionlah = 2
89 ) กองทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นาง อรอนงค์ เมฆพรรณโอภาส = 1

90 ) สนับสนุนการศึกษาแพทย์ นาง อุมาพร แก้วซิม = 1

91 ) KM 4 us all Anonymous Anonymous = 1
92 ) ส่วนบริหารและธุรการ ส่วนบริหารและธุรการ ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น = 1
93 ) ทุนทางปัญญา บวร = 1
94 ) เลขานุการคณะวิทยาการจัดการ นาง มยุรี - ทิพย์สิงห์ = 1
95 ) งานบริการการศึกษา นาง วิลาวรรณ ปีตธวัชชัย = 0

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน keep in mind by bon

คำสำคัญ (Tags)#ranking

หมายเลขบันทึก: 56449, เขียน: 30 Oct 2006 @ 15:41 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 16:12 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 6, อ่าน: คลิก


ความเห็น (6)

เขียนเมื่อ 

  เรียนท่าน บอนFree

 เยี่ยมเลยครับ

 นึกว่าท่านลืมจัดอันดับให้ "ศูนย์บริการวิชาการ ม.ข" แล้วครับ

 แวะไปมอดินแดง คาใด ขอเรียน F2F เจอตัวเป็นๆด้วย อยากเจอ "ฅนคอเดียวกัน"

เขียนเมื่อ 
ลืมไม่ได้หรอกครับ เพียงแต่อาจจะมา้ช้าไปหน่อยเท่่านั้นเองครับ (มาช้าดีกว่าไม่มา)ผมคงจะไปปรากฏตัวใน มข. ในช่วง 18-19 ม.ค.2550 นี่แหละครับ ในช่วงเทศกาลงานต่างๆของ ม.ข. พอดีเลย
เขียนเมื่อ 

เรียนท่าน บอนFree

 เรียนเชิญที่ "Booth การแนะนำ Blog GotoKnow ในงาน นวตกรรม ๒๐๐๗" ชั้นล่างของอาคารศูนย์กาญจนาภิเษก ครับ เข้าใจว่า "งานวันเกษตรแห่งชาติ" น่าจะเริ่มจัดพอดีครับ

 

เขียนเมื่อ 
อ้าว มีบูธ gotoknow ด้วยหรือครับนี่ ชักชวนแบบนี้จะให้นายบอนไปนั่งเฝ้าที่บูธหรือเปล่าครับเนี่ย??
เขียนเมื่อ 

 Computing ถูกต้องครับ

 พวกเราเตรียม Booth ไว้แล้วครับ มีอบรมการเขียน Blog ในงานด้วยครับ

 ท่านอาจารย์ ทวีสิน คนดอย(ปูนแก่งคอย) (คลิก)จะมาอยู่ใกล้ๆ

 กำลังตามจีบท่าน อาจารย์ ฅนไร้กรอบ (คลิก) ครับ

เขียนเมื่อ 
ท่านปูนแก่งคอยก็มาปรากฏตัวด้วยหรือครับ ยังจะแถมด้วย ดร.วรภัทร์ คนไร้กรอบด้วยหรือครับ

แหม งั้นนายบอนไปอยู่ใกล้ๆบ้างนะครับ ไปคอยเสิร์ฟน้ำ หรือเป็นกองหนุนก้ได้นะครับ