สวัสดีค่ะ

วันนี้ได้ทำการสรุปค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา ของคณะสหเวชศาสตร์

ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2541 ถึงปีงบประมาณ พ.ศ.2548  โดยสรุปดังนี้ค่ะ

 

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ตั้งแต่ปี งปม.2541-2548 

รวมทั้งสิ้น               121,099,400.00

ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา งปม.2541-2548  

รวมทั้งสิ้น               117,789,291.91

ประหยัดเงินงบประมาณแผ่นดิน ตั้งแต่ปี งปม.2541-2548

รวมทั้งสิ้น                     3,310,108.09
 

เห็นมั้ยค่ะว่า คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ช่วยชาติประหยัดเงินงบประมาณแผ่นดิน

  เศรษฐกิจพอเพียง   !!คลิก!!