จากโครงการพัฒนาระบบบริการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้พิการทางการเคลื่อนไหวแบบมีส่วนร่วม ที่ได้นำเสนอให้ได้รับทราบในบันทึกที่ผ่านมา อาจมีบางท่านสงสัยความหมายหรือคำจำกัดความของผู้พิการทางการเคลื่อนไหว  จึงขอให้ข้อมูลเพิ่มเติมดังนี้

            คนพิการทางกายหรือการเคลื่อนไหว  หมายถึง  คนที่สูญเสียความสามารถในการเคลื่อนไหว  แขน  ขา  หรือลำตัว  อันเนื่องมาจากแขนหรือขาขาด  อัมพาตหรืออ่อนแรง  ทำให้ไม่สามารถเคลื่อนที่ได้  หรือเคลื่อนทีได้ไม่ดีเท่ากับคนทั่วไป             ความพิการนี้เกิดจากหลายสาเหตุ  ได้แก่  พันธุกรรม  คือ  มีความผิดปกติของยีนส์และโครโมโซม  ทำให้มีรูปร่างหรืออวัยวะผิดปกติ  ระบบประสาทหรือกล้ามเนื้อผิดปกติ  หรือเกิดจากอุบัติเหตุต่างๆ เช่น  การจราจร  ภัยสงคราม  หรือภัยธรรมชาติ เป็นต้น  หรือเกิดจากโรคต่างๆ  ได้แก่            

โรคโปลิโอ  เกิดจากการติดเชื้อไวรัสที่เซลล์ของไขสันหลัง มักเป็นกับเด็ก ภายหลังจากการเป็นโรคนี้แล้ว จะมีความพิการหลงเหลืออยู่ เช่น  แขนหรือขาอ่อนแรง            

โรคสมองพิการ  เป็นสภาพที่ศูนย์การควบคุมการเคลื่อนไหวทางกลไกสมองถูกทำลาย            

โรคความพิการทางกระดูก  เป็นโรคที่เกี่ยวกับการบาดเจ็บของกระดูกและข้อ  เช่น  กล้ามเนื้อพังผืด  และประสาทที่ควบคุม  ซึ่งประกอบกันทำหน้าที่พยุงร่างกายในการเคลื่อนไหวและทรงตัว            

โรคระบบประสาท  ( อัมพาต )  เป็นอาการที่เกิดจากการสูญเสียประสาทส่วนกลางและส่วนปลาย  รวมทั้งระบบเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวและรับความรู้สึกต่าง ๆ  ที่พบบ่อย  ได้แก่  อัมพาตครึ่งซีก  อัมพาตครึ่งท่อน  อัมพาตทั้งตัว  และอัมพาตแขนหรือขาข้างใดข้างหนึ่ง            

โรคเรื้อน  เป็นโรคติดต่อชนิดหนึ่งที่อาจเกิดอาการกับเส้นประสาท  และผิดหนังส่วนใหญ่ซึ่งอาจมีผลทำให้พิการได้  อาการที่สำคัญคือ  ผู้ป่วยอาจมอาการจมูกแฟบ  โหว่  เป็นอัมพาตในส่วนต่าง ๆ  ของร่างกาย  นิ้วกุด  หรือหงิกงอ            

โรคกล้ามเนื้อสลาย  เกิดจากความเสื่อมของกล้ามเนื้อ  กล้ามเนื้อจะค่อย ๆ  อ่อนแรงลงจนในที่สุดจะหยุดการเจริญเติบโต            

              การป้องกันการเกิดความพิการทางร่างกายสามารถกระทำได้โดยคู่สมรสที่มีอัตราเสี่ยงสูงต่อการมีลูกพิการควรคุมกำเนิด  หญิงมีครรภ์ควรฝากครรภ์กับแพทย์และรับการตรวจอย่างสม่ำเสมอ  ก่อนใช้ยาทุกชนิดระหว่างตั้งครรภ์ควรได้รับการแนะนำจากแพทย์  ให้เด็กได้รับวัคซีนเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันในระยะเวลาที่เหมาะสม  ป้องกันอุบัติเหตุโดยการระมัดระวังและไม่ประมาท            

             สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  สมาคมคนพิการแห่งประเทศไทย  ตั้งอยู่ที่  ๗๓ / -   ซอยติวานนท์ ๘ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ โทร .(๐๒) ๙๕๑ - ๐๔๔๕