การฝึกงานเป็นประสบการณ์และเป็นแหล่งการหาความรู้ที่ดีเยี่ยม ซึ่งผู้ฝึกงานจะได้ปฎิบัติจริงและเพิ่มความเข้าใจมากขึ้นจากการที่ได้เรียนภาคทฤษฎีที่อาจารย์ได้สั่งสอนมาแล้ว ตอนนี้ผมได้ฝึกงานรังสีวินิจฉัยพิเศษที่โรงพยาบาลศรีนครินทร์ จังหวัดขอนแก่น ซึ่งได้ความรู้มากมายจากอาจารย์และพี่ๆที่แหล่งฝึกงานซึ่งเป็นกันเองมากๆ และเมื่อตอนปี 3 ได้ฝึกงานรังสีวินิจฉัยธรรมดาที่ โรงพยาบาลศูนย์ลำปางและศูนย์มะเร็ง จังหวัดลำปาง ซึ่งได้ความรู้มากมายเช่นกันจากอาจารย์ทั้งหลายท่านจากแหล่งฝึก ซึ่งแต่ละแหล่งฝึกเทคนิคและการตรวจแต่ละชนิดก็แตกต่างกันออกไป ซึ่งการตรวจที่แตกต่างกันก็มีเหตุผลที่ต่างกันและความเหมาะสมขึ้นอยู่กับแพทย์ผู้วินิจฉัยโรค  และต่อจากนี้จะเอาความรู้ที่มีมาเผยแพร่และแลกเปลี่ยนความรู้รวมกัน
                                                      Handsome RT V