202. การพัฒนาสื่อการเรียนรู้ ด้วย ICT

PoOmDeE
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

>>>

       โรงเรียนปากชมวิทยา ได้เล็งเห็นความสำคัญของการนำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communications Technology :ICT) มาใช้ในการศึกษา ซึ่งจะเป็นเครื่องมือสำคัญและเป็นประโยชน์ต่อการยกระดับคุณภาพทางการศึกษา ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอนและการพัฒนาครูได้อย่างรวดเร็ว รวมทั้งยังช่วยแก้ปัญหาการขาดแคลนครู ตลอดจนลดความไม่เท่าเทียมทางการศึกษาในโรงเรียนที่ห่างไกลอีกด้วย

        ทั้งนี้ ในปัจจุบันกระบวนการเรียนมีการเปลี่ยนแปลงไปมาก ผู้เรียนจะเรียนด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัยมีความก้าวหน้า และสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้มากและรวดเร็วขึ้น ปัญหาที่สืบเนื่องมาจากจำนวนนักเรียนที่เพิ่มขึ้นต่อห้องเรียน จนทำให้วิธีการสอนแบบเดิมๆ ไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ สื่อที่แสดงมีขนาดใหญ่ไม่เพียงพอสำหรับ ผู้เรียนที่อยู่หลังห้อง ความจดจ่อกับผู้สอนถูกเบี่ยงเบนจากพฤติกรรมและสภาพแวดล้อมในชั้นเรียนขนาดใหญ่ ผู้เรียนมีการนำเอาคอมพิวเตอร์พกพาเข้ามาสืบค้นความรู้ในชั้นเรียน ผู้เรียนถามคำถามเกี่ยวกับเรื่องที่ครูกำลังสอน หรือนำข้อมูลเหล่านั้นมาพูดคุย โดยที่ครูตอบไม่ได้ หรือไม่เคยรู้มาก่อน

         ครูจึงต้องพร้อมที่จะปรับตัวและพัฒนาตนเองให้ทันยุคที่เปลี่ยนไป และต้องไม่ขาดความกระตือรือร้นที่จะพัฒนาทักษะและวิทยาการให้ทันสมัย เพื่อให้เกิดการเรียนรู้เทคนิควิธีการเรียนการสอนแบบใหม่ๆ ที่มีประสิทธิภาพ ทำให้ได้เด็กมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่สังคมไทยและสังคมโลกต้องการ

         ดังนั้น โรงเรียนปากชมวิทยา จึงได้จัด “โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสื่อการเรียนรู้ ด้วย ICT” ขึ้นในวันที่ 20 มีนาคม 2557 ณ ห้องประชุมแก่งฟ้า โรงเรียนปากชมวิทยา โดยมีคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมการอบรมด้วยความสนใจ และมุ่งมั่นที่จะนำความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาสื่อการเรียนรู้ เพื่อจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้กับนักเรียนต่อไป

         โปรแกรมที่เข้ารับการอบรมในครั้งนี้ คือ

         -โปรแกรม Adobe Photoshop CS3 คือโปรแกรมตกแต่งภาพ เพื่อใช้งานในการจัดทำสื่อการเรียนรู้ และ

         -โปรแกรม Movie Maker เป็นโปรแกรมสร้างสไลด์โชว์ ที่เอาไว้สร้าง ภาพเคลื่อนไหว วีดีโอได้ภายในไม่กี่นาที สามารถตัดต่อวิดีโอ ได้อย่างง่ายๆ 

         -โปรแกรม Camtasia Studio 8 คือ โปรแกรมสำหรับจับภาพหน้าจอ หรือบันทึกการทำงาน เสียง หรือบันทึกหน้าคนถ่ายด้วยกล้องที่ติด บนหน้าจอ โดยสามารถให้แสดงบางส่วนหรือทั้งหมดของหน้าจอก็ได้ พูดง่ายคือการอัดวิดีโอหน้าจอคอมคุณไม่ว่าคุณจะเปิดเพลง คลิกไปตรงไหนก็จะอัดมาตามที่ได้ทำกิจกรรมนั้น เหมาะสำหรับครูที่ทำสื่อการสอนบนอินเตอร์เน็ตและใช้งานง่ายมาก

>>>

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน My WoRk..."PoOmDeE"ความเห็น (0)