แผนยุทธศาสตร์โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา 2550

drrakpong
เป้าประสงค์หลักในแผนฯ ปี 50 ได้แก่ โรงพยาบาลมีคุณภาพ ระบบบริหารมีประสิทธิภาพ บุคลากรมีคุณภาพและขวัญกำลังใจที่ดี มีระบบเครือข่ายบริการสุขภาพที่มีประสิทธิภาพ และประชาชนมีสุขภาวะที่ดีขึ้น องค์กรทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม

เมื่อวันที่ 24 - 25 ตุลาคม 2549 โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา ได้จัดประชุมการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา ที่ ห้องประชุม 1/2 ตึกอำนวยการ โดยมีท่านผู้อำนวยการเป็นประธาน และมีหัวหน้ากลุ่มงาน หัวหน้าฝ่าย ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม เพื่อวางกรอบนโยบายและยุทธศาสตร์ในการดำเนินงานของโรงพยาบาลในปีงบประมาณ 2550

 โดยพื้นฐาน โรงพยาบาลต้องดำเนินงานตามยุทธศาสตร์หน่วยงานที่เหนือขึ้นไป ตั้งแต่ นโยบายของรัฐบาล กระทรวงสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งก่อนหน้านี้มีการทำแผนยุทธศาสตร์ของ CUP อำเภอเมืองกาญจนบุรีโดยผสมผสานนโยบายต่าง ๆ ข้างต้นมา ซึ่งโรงพยาบาลพหลฯ ในฐานะที่เป็นสมาชิกของ CUP ก็นำแนวยุทธศาสตร์ดังกล่าว มาปรับเป็นยุทธศาสตร์ตามภารกิจของโรงพยาบาล

ยุทธศาสตร์ของ CUP อำเภอเมืองกาญจนบุรี ได้แก่

1. ส่งเสริมสุขภาพเชิงรุก

2. พัฒนาระบบบริหาร

3. พัฒนาระบบบริการ

4. สร้างเสริม ระบบเฝ้าระวัง ควบคุมป้องกันโรค ที่เป็นปัญหาสาธารณสุข

5. สร้างและพัฒนาภาคีเครือข่ายสุขภาพ

โดยมีเป้าประสงค์ เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพดีขึ้น

โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา จึงได้วางเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ไว้ดังนี้

1. โรงพยาบาลมีคุณภาพ

2. ระบบบริหารมีประสิทธิภาพ

3. บุคลากรมีคุณภาพและขวัญกำลังใจที่ดี

4. มีระบบเครือข่ายบริการสุขภาพที่มีประสิทธิภาพ

5. ประชาชนมีสุขภาวะที่ดีขึ้น องค์กรทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม

 

ซึ่งเป้าประสงค์ทั้งหมด ทีมงานโรงพยาบาลจะต้องจัดทำโครงการให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ได้วางเอาไว้ และมีการประเมินการดำเนินการเป็นระยะ ๆ ต่อไปครับ

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เพื่อคุณภาพ รพ.พหลฯ

คำสำคัญ (Tags)#โรงพยาบาล#แผนยุทธศาสตร์#พหลพลพยุหเสนา#อำเภอเมืองกาญจนบุรี

หมายเลขบันทึก: 56369, เขียน: 30 Oct 2006 @ 06:55 (), แก้ไข: 19 Jun 2012 @ 20:45 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)