แพรภัทร
ผู้ช่วยศาตราจารย์ แพรภัทร ยอดแก้ว

อาเซียนศึกษาจากพี่สู่น้อง ครั้งที่ 1


โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดโพรงมะเดื่อ ดำเนินการระหว่างวันที่ 1 มกราคม - 30 มิถุนายน 2557 โดย อ.แพรภัทร ยอดแก้ว ได้รับทุนจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 26 มกราคม พ.ศ.2557 อ.แพรภัทร ยอดแก้ว กลุ่มวิชาอาเซียนศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ได้จัดกิจกรรมอาเซียนในโครงการอาเซียนศึกษาจากพี่สู่น้อง ครั้งที่ 1 ณ ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดโพรงมะเดื่อ อ.เมือง จ.นครปฐม โดย กลุ่มนักศึกษาจิตอาสา โปรแกรมวิชาการจัดการโลจิสติกส์ หมู่เรียน 56/92 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ที่ลงทะเบียนเรียนวิชาอาเซียนศึกษาในเทอมนี้ ช่วยกันนำความรู้ที่เรียนมาเสริมสร้างประสบการณ์ ความรู้และทัศนคติให้กับน้องๆเยาวชนในท้องถิ่น เพื่อให้ความรู้ พร้อมทั้งพัฒนาทัศนคติที่ดีต่อประชาคมอาเซียนและพัฒนาภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงให้กับเยาวชน เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับผู้นำเยาวชนในท้องถิ่นสู่ประชาคมอาเซียน

 

อ.แพรภัทร กล่าวว่า “สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Association of South East Asian Nations : ASEAN) เป็นองค์กรระหว่างประเทศระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยสมาชิกผู้ก่อตั้ง 5 ประเทศ ได้แก่ อินโดนิเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ และไทย ซึ่งผู้แทนทั้ง 5 ประเทศที่ร่วมลงนามในปฏิญญากรุงเทพ (The Bangkok Declaration) เมื่อวันที่ 8 ส.ค.2510 ต่อมาในปี พ.ศ.2527 บรูไน ดารุสซาลาม ได้เข้ามาเป็นสมาชิก ตามด้วยเวียดนามเข้ามาเป็นสมาชิกเมื่อ พ.ศ. 2538 ขณะที่พม่าและลาวเข้ามาเป็นสมาชิกใน พ.ศ.2540 และประเทศสุดท้ายคือกัมพูชา เข้าเป็นสมาชิกอาเซียน เมื่อ พ.ศ. 2542 ซึ่งปัจจุบันอาเซียนมีประเทศสมาชิกทั้งหมด 10 ประเทศ

 

ประเทศไทยเป็นอาเซียนมากว่า 46 ปีแล้ว คำว่า “ประชาคมอาเซียน” ประกอบด้วย 3 เสา คือ 1. ประชาคมการเมืองความมั่นคงอาเซียน (ASEAN Political-Security Community หรือ APSC)2. ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community หรือ AEC) และ 3. ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN Socio-Cultural Community หรือ ASCC) ซึ่งเป็นพลังต่อรองที่จะสร้างร่วมกันและที่สำคัญที่สุด เสาหลักนี้เป็นการขับเคลื่อนการสร้างประชาคม ดังนั้น จึงควรส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาเด็กและเยาวชนได้รับประโยชน์และมีส่วนร่วมอยู่ในการสร้างประชาคมอาเซียน สร้างเด็กและเยาวชนให้มีความรู้ มีทัศนคติที่ดี มีภูมิคุ้มกัน มีความแข็งแกร่ง มีจริยธรรมและทักษะชีวิต เพื่อเตรียมสร้างความพร้อมในการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน การให้ความรู้เกี่ยวกับประเทศเพื่อนบ้าน และความเข้าใจเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน เป็นประเด็นพื้นฐานที่สำคัญในการสร้างประชาคมอาเซียน การเรียนรู้เกี่ยวกับประเทศเพื่อนบ้าน รู้เขา รู้เรา จะนำไปสู่ความเชื่อใจ การเคารพซึ่งกันและกัน การนับถือกัน อันจะทำให้เด็กเยาวชนไทยสามารถเข้าใจบทบาทหน้าที่ของประชาคมอาเซียนได้ แล้วพัฒนาตนเองให้พร้อมสู่ ประชาคมอาเซียน และโลกแห่งศตวรรษ ที่ 21 อย่างมีคุณภาพ จะช่วยพัฒนาอาเซียนได้อย่างยั่งยืน”

 

โดยพระอาจารย์จะนำรถสองแถวของวัดไปรับน้องๆจากโรงเรียนวัดหุบรัก โรงเรียนวัดโพรงมะเดื่อ โรงเรียนศรีวิสารวาจา โรงเรียนหว้าเอน โรงเรียนโพรงมะเดื่อวิทยาคม มาเรียนศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดโพรงมะเดื่อ ทุกวันอาทิตย์ตั้งแต่วันที่ 26 มกราคม -  30 มีนาคม 2557 มีอาหารกลางวันทานฟรีและเรียนฟรีค่ะ

น้องๆเยาวชนสนุก สุขใจ และได้ความรู้เกี่ยวกับอาเซียนมากๆค่ะ เช่น ธงชาติ เมืองหลวง สกุลเงิน สัญลักษณ์ ดอกไม้ประจำชาติประเทศสมาชิกอาเซียน

ขอบคุณพี่ๆทุกคนที่น่ารักและใจดี นำกิจกรรมดีๆและขนมอร่อยๆมาให้น้องๆในชุมชนค่ะ

 

กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม มีนโยบายให้วัดปฏิบัติภารกิจด้านการศึกษาสงเคราะห์ อันเป็นหนึ่งในภารกิจ ๖ ด้านของคณะสงฆ์ให้เด่นชัดด้วยรูปแบบการจัดการศึกษาวิชาทางพระพุทธศาสนาแก่เด็กและเยาวชนไทย โดยการจัดตั้งศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ เพราะได้ตระหนักว่า วัดคือสถาบันทางพระพุทธศาสนาที่มีบทบาทอย่างสำคัญยิ่งในการดำเนินงานด้านพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมสู่ประชาชนโดยเฉพาะเด็กและเยาวชนไทย จึงส่งเสริมให้วัดทั่วประเทศเปิดดำเนินการศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ขึ้น เพื่อเป็นแหล่งให้การศึกษา อบรม ปลูกฝังศีลธรรม วัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามแก่เด็กและเยาวชนไทย มีชื่อย่อว่า “ศพอ.

 

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดโพรงมะเดื่อ จังหวัดนครปฐม ได้ดำเนินการจัดการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมตามแนวทางพระพุทธศาสนาให้แก่เยาวชนไทยในพื้นที่เทศบาลตำบลโพรงมะเดื่อและใกล้เคียงมาเป็นระยะเวลา 3 ปี ตั้งแต่ปี พ.ศ.2554-2556 โดยมีพระมหาประสิทธิชัย ปณฺฑิโต เจ้าอาวาสวัดโพรงมะเดื่อและเจ้าคณะตำบลโพรงมะเดื่อ เป็นผู้อำนวยการศูนย์ และได้รับความร่วมมือจากเทศบาลตำบลโพรงมะเดื่อและมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมมาอย่างต่อเนื่อง

 

ตลอดระยะเวลาการดำเนินงานที่ผ่านมา มีเยาวชนไทยในพื้นที่เข้าเรียนในศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดโพรง มะเดื่อ ปีละประมาณ 120 คน มีการเรียนการสอนทุกวันอาทิตย์ โดยแบ่งเป็นภาคเช้าเป็นการศึกษาธรรมะ ส่วนภาคบ่ายเป็นการศึกษาเสริมความรู้ตามระดับชั้น เช่น ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย สังคมศึกษา และกิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิต

ทีมคณาจารย์นักวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น จากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

 

ที่

ชื่อโครงการวิจัย

ชื่อผู้วิจัย

สาขาวิชา

  1.  

นวัตกรรมการสอนธรรมศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กและนักเรียน ในศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดโพรงมะเดื่อ จังหวัดนครปฐม

อ.ญาณภัทร   ยอดแก้ว

สังคมศึกษา

  1.  

นวัตกรรมอาเซียนศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กและนักเรียน ในศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดโพรงมะเดื่อ จังหวัดนครปฐม

อ.แพรภัทร   ยอดแก้ว

อาเซียนศึกษา

  1.  

การพัฒนาบทเรียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารที่เน้นเนื้อหาตามหลักธรรมในพระพุทธศาสนาเพื่อพัฒนาเด็กและนักเรียน ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดโพรงมะเดื่อ จังหวัดนครปฐม

อ.ณรงค์วรรษ บุญมา

อ.ญาณภัทร   ยอดแก้ว

สังคมศึกษา

  1.  

แบบเรียนภาษาจีนพื้นฐานสำหรับนักเรียน ในศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดโพรงมะเดื่อ จังหวัดนครปฐม

อ.อัมพร วรานนท์วนิช

อ.แพรภัทร   ยอดแก้ว

ภาษาจีน

อาเซียนศึกษา

  1.  

การพัฒนากระบวนการเสริมสร้างคุณธรรมแก่ผู้เรียน ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดโพรงมะเดื่อ จังหวัดนครปฐม

ดร.พิทักษ์พงศ์

อ.สรวิชญ์ วงษ์สะอาด

เกษตร

สังคมศึกษา

  1.  

การพัฒนาบทเรียนภาษาอังกฤษ ณ ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดโพรงมะเดื่อ จังหวัดนครปฐม

อ.ศศิธิดา สาหร่ายวัง

อ.เบญจวรรณ เปล่งขำ

อ.กุสุมา พิทักษ์วงศ์

ภาษาอังกฤษ

  1.  

การพัฒนาพฤติกรรมด้านจริยธรรมของนักเรียนโดยใช้การอ่านหนังสือนิทานธรรมะ ในศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดโพรงมะเดื่อ จังหวัดนครปฐม

อ.เนตรนภา

อ.นริศ   ทองบาง

อ.แพรภัทร   ยอดแก้ว

ภาษาไทย

สังคมศึกษา

อาเซียนศึกษา

  1.  

การพัฒนานวัตกรรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหารเพื่อส่งเสริมสุขภาพของเด็กและนักเรียน ในศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดโพรงมะเดื่อ จังหวัดนครปฐม

อ.ภารณี   นิลกรณ์

สาธารณสุขศาสตร์

  1.  

การพัฒนาระบบสารสนเทศศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดโพรงมะเดื่อ จังหวัดนครปฐม

อ.ดร.ไก้รุ่ง เฮงพระพรหม

อ.ดร.สุพจน์ เฮงพระพรหม

อ.ดร.เดช ธรรมศิริ

วิทยาการคอมพิวเตอร์

 

 ดูรูปกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ facebook อาเซียนศึกษาของ อ.แพรภัทร  ยอดแก้ว

https://www.facebook.com/asean.npru

 

หมายเลขบันทึก: 561805เขียนเมื่อ 16 กุมภาพันธ์ 2014 21:31 น. ()แก้ไขเมื่อ 24 กุมภาพันธ์ 2014 10:20 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลงจำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (1)

พี่น้อง ผูกพันธ์กัน นะคะ

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
L3nr
ระบบห้องเรียนกลับทาง