อธิการบดี มมร ปิดโครงการวันมาฆบูชา ๕๗

มมร วิทยาเขตร้อยเอ็ด.เมื่อวันพุธที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ณ หอประชุมใหญ่ มมร วิทยาเขตร้อยเอ็ด พระราชบัณฑิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เป็นประธานในพิธีปิด โครงการส่งเสริมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา"วันมาฆบูชา" ประจำปี ๒๕๕๗ ซึ่ง มมร วิทยาเขตร้อยเอ็ด จัดขึ้นเป็นครั้งที่ ๓

สำหรับในพิธีปิดมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรพันธ์ สุวรรณศรี ผู้ช่วยอธิการบดี มมร วิทยาเขตร้อยเอ็ด เป็นผู้กล่าวถวายสรุปรายงานต่อประธาน ความว่า มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด ได้จัดโครงการส่งเสริมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา"วันมาฆบูชา" ประจำปี ๒๕๕๗ ขึ้นจำนวน ๓ ครั้ง ประกอบด้วย

 

๑. ครั้งที่ ๑ เมื่อวันอังคารที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ จัดขึ้น ณ โรงเรียนศรีสมเด็จพิมพ์พัฒนาวิทยา ตำบลศรีสมเด็จ อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด มีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ เข้าร่วมโครงการ จำนวน ๕๑๒ คน


๒. ครั้งที่ ๒ เมื่อวันศุกร์ที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ จัดขึ้น ณ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด มีนักเรียนโรงเรียนขัตติยะวงษา โรงเรียนจังหารฐิจวิริยะประชาสรรค์ และโรงเรียนม่วงลาดวิทยาคาร เข้าร่วมโครงการ จำนวน ๕๐๕ คน


๓. ครั้งที่ ๓ เมื่อวันพุธที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ จัดขึ้น ณ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด มีนักเรียนวิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ด และนักเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง เข้าร่วมโครงการ จำนวน ๔๑๘ คน

 


โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย จำนวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท(ห้าแสนบาทถ้วน) การดำเนินงานตามโครงการได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเป็นอย่างยิ่งและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ทุกประการ หลังจากที่ประธานได้กล่าวปิดโครงการแล้ว มีพิธีเวียนเทียนด้วย.

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การศึกษา การทำงานความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

อนุโมทนากิจกรรมดีๆ แบบนี้

ฝากงานให้อาจารย์เป็นการแลกเปลี่ยนด้วย http://www.gotoknow.org/posts/561455