อธิการบดี มมร มอบทุนการศึกษา

มมร วิทยาเขตร้อยเอ็ด. เมื่อวันเสาร์ที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด พระราชบัณฑิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 

เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาโท ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ และพร้อมนี้คณะผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษา ได้สักการะและขอพรเนื่องในปีใหม่ ๒๕๕๗ อนึ่งสำหรับในพิธีเปิดมี พระครูวิจิตรปัญญาภรณ์,ดร. รักษาการผู้อำนวยการวิทยาลัยศาสนศาสตร์ร้อยเอ็ด มมร วิทยาเขตร้อยเอ็ด เป็นผู้กล่าวถวายรายงานต่อประธานในพิธี ความว่า

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด ได้รับการจัดสรรทุนการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย  จำนวน ๘๙ ทุน แยกเป็น
๑. ระดับปริญญาตรี ๘๑ ทุน ๆ ละ ๕,๐๐๐ บาท
๒. ระดับปริญญาโท ๘ ทุน ๆ ละ ๒๐,๐๐๐ บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น จำนวน ๕๖๕,๐๐๐ บาท(ห้าแสนหกหมื่นห้าพันบาทถ้วน) และ มมร วิทยาเขตร้อยเอ็ด จึงได้กำหนดจัดให้มีพิธีมอบทุนการศึกษาขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

๑. เพื่อให้พระนักศึกษา และนักศึกษาตระหนักถึงคุณค่าของทุนการศึกษา

๒. เพื่อให้พระนักศึกษา และนักศึกษา ได้แนวทางในการศึกษาและดำเนินชีวิต
๓. เพื่อให้พระนักศึกษา และนักศึกษาตระหนักถึงความสำคัญของการศึกษาและกิจกรรมของมหาวิทยาลัย

หลังจากนั้น ดร.ปิยะสุดา เพชราเวช ได้ขานรายชื่อนักศึกษาเพื่อรับทุนจากประธานในพิธี.

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การศึกษา การทำงานความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

ขอชื่นชม และแสดงความยินดีค่ะ