กฎหมายนโยบาย ว่าด้วย "สิทธิในการก่อตั้งครอบครัว" ของผู้มีปัญหาสถานะและสิทธิ

พบว่ามีกรณีของบุคคลที่มีคุณสมบัติไม่ขัดต่อหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย คือ เป็นบุคคลที่ได้รับการสำรวจและมีบัตรประจำตัวของทางราชการ แต่ก็ยังถูกปฏิเสธสิทธิในการจดทะเบียนสมรส

                   แม้ว่าสิทธิในการก่อตั้งครอบครัว อันได้แก่การจดทะเบียนสมรส  การรับรองบุตรตามกฎหมาย และการรับบุตรบุญธรรม จะเป็นสิทธิที่ได้รับการคุ้มครอง ทั้งในกฎหมายระหว่างประเทศอันได้แก่ ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน ค.ศ.๑๙๔๘ ข้อ ๑๖ (๑) , กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางพลเมืองและสิทธิทางการเมือง ค.ศ.๑๙๖๖ ข้อ ๒๓ ,  กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ค.ศ.๑๙๖๖ ข้อ ๑๐     และอนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติในทุกรูปแบบ ค.ศ.๑๙๖๕ ข้อ ๕  ง) (๔)     ตลอดจนถึงกฎหมาย รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.๒๕๔๐ มาตรา ๓๔ และมาตรา ๘๐ , พระราชบัญญัติจดทะเบียนครอบครัว พ.ศ.๒๔๗๘ หรือ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ ๕ ว่าด้วยครอบครัว ซึ่ง ล้วน กำหนดให้รัฐมีหน้าที่คุ้มครองความเป็นปึกแผ่นของครอบครัว โดยไม่มีบทบัญญัติห้ามการจดทะเบียนให้แก่บุคคลที่ไม่มีเอกสารพิสูจน์ตน

 

                แต่จากการศึกษาพบว่า ยังมีอุปสรรคของกฎระเบียบภายในประเทศบางประการที่เป็นข้อจำกัดในการเข้าสู่สิทธิการก่อตั้งครอบครัว ซึ่งในที่นี้จะกล่าวถึงการจดทะเบียนสมรสเป็นหลัก เนื่องจากการไม่อาจจดทะเบียนสมรส นำไปสู่ ความไม่มั่นคงในทางกฎหมายของการก่อตั้งครอบครัว เช่น สามี ภรรยาและบุตรไม่เกิดสิทธิและหน้าที่ต่อกันในทางกฎหมาย , บุตรไม่ปรากฏบิดาตามกฎหมาย ซึ่งจะส่งผลโดยตรงต่อการได้สัญชาติไทยของบุตร เป็นต้น

 

โดยเฉพาะปัญหาอุปสรรคในการก่อตั้งครอบครัวที่เกิดขึ้นกับบุคคลที่มีปัญหาสถานะบุคคลที่ยังไม่มีเอกสารพิสูจน์ตน ซึ่งไม่สามารถร้องขอจดทะเบียนสมรสได้  เนื่องจากมีหนังสือคำสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ มท . ๐๓๑๐ . / . ๑๑๗๐ ลงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม พ . . ๒๕๔๓ เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการตรวจสอบเงื่อนไขและการจดทะเบียนสมรสของบุคคลต่างด้าว และ หนังสือ ที่ มท . ๐๓๑๐ . / ๙๘๑๕ ลงวันที่ ๒๘ กันยายน พ . . ๒๕๔๔ เรื่อง การจดทะเบียนสมรสของกลุ่มบุคคลบนพื้นที่สูงและบุคคลต่างด้าว ระบุสาระสำคัญที่เป็นแนวทางปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ไว้ ดังนี้

๑.       ตรวจสอบคำร้องและบัตรประจำตัวผู้ร้อง

๒.     สอบสวนข้อเท็จจริงเกี่ยวกับตัวผู้ร้อง

๓.     พิจารณาคุณสมบัติมิให้ขัดแย้งต่อเงื่อนไขที่ระบุใน บรรพ ๕ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

 

หากถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ก็ให้ดำเนินการจดทะเบียนสมรส

 

                แม้คำสั่งดังกล่าวจะช่วยยืนยันแนวทางปฏิบัติแก่เจ้าหน้าที่ในการต้องจดทะเบียนสมรสของบุคคลผู้ที่มีทะเบียนประวัติและบัตรประจำตัวไม่ว่าจะเป็นประเภทใด แต่ขณะเดียวกันได้ก่อให้เกิดปัญหาอุปสรรคแก่ผู้ไม่มีเอกสารพิสูจน์ตนที่จะขอจดทะเบียนสมรส เพราะได้กำหนดให้เจ้าหน้าที่ต้องตรวจสอบบัตรประจำตัวผู้ร้อง ซึ่งมีหลายพื้นที่ ที่เจ้าหน้าที่ตีความอย่างเคร่งครัดและเรียกตรวจบัตรประจำตัวที่ทางราชการออกให้ หากไม่มีก็ไม่สามารถดำเนินการจดทะเบียนสมรสให้ได้

 

                นอกจากนี้ จากการสำรวจสถานการณ์ปัญหาการเข้าถึงสิทธิในการก่อตั้งครอบครัวของผู้มีปัญหาสถานะบุคคลในพื้นที่สึนามิครั้งนี้ ยังพบว่ามีกรณีของบุคคลที่มีคุณสมบัติไม่ขัดต่อหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย คือ เป็นบุคคลที่ได้รับการสำรวจและมีบัตรประจำตัวของทางราชการ แต่ก็ยังถูกปฏิเสธสิทธิในการจดทะเบียนสมรส     

ดูรายละเอียดใน  http://gotoknow.org/blog/sarinya/47884

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สถานการณ์ด้านกฎหมายนโยบายเกี่ยวกับสถานะและสิทธิในพื้นที่สึนามิ

คำสำคัญ (Tags)#นโยบาย#สิทธิ#กฎหมาย#สถานะ

หมายเลขบันทึก: 56103, เขียน: 27 Oct 2006 @ 21:49 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 16:11 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก
บันทึกที่เกี่ยวข้อง


ความเห็น (0)