โอกาส อุปสรรค และกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการทำธุรกิจส่งออกผลไม้กระป๋อง

เพิ่มเติมประเด็นที่เกี่ยวกับโอกาส อุปสรรค และกฎหมายในการทำธุรกิจส่งออกผลไม้กระป๋องในเรื่องของผลกำไร, ลูกค้า, ทุน, การเอารัดเอาเปรียบและกระบวนการดำเนินธุรกิจ
โอกาส อุปสรรคข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการทำธุรกิจส่งออกผลไม้กระป๋อง ธุรกิจผลไม้กระป๋องเป็นธุรกิจที่สนับสนุนกิจการของบุคคลในครอบครัวและเกษตรกรในพื้นที่ที่ผลิตเงาะ, สัปปะรดและลำไย โดยนำผลไม้มาแปรรูปเป็นผลไม้กระป๋อง  
No. หัวข้อ โอกาส อุปสรรค กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
1 กำไร ( Benefit ) - ความสามารถในการซื้อวัตถุดิบที่มีราคาย่อมเยาว์ เนื่องจากเป็นวัตถุดิบที่ผลิตกันในครัวเรือน     - ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นโดยไม่สามารถคาดการณ์ได้ อย่างเช่น น้ำท่วม, ฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาล - ปัญหาแรงงานขาดแคลน - ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ลักษณะ 20: ประกันภัย  - กฎหมายคนทำงานต่างด้าว พ.ศ. 2521 และ ฉ.2 พ.ศ. 2544
2  ลูกค้า  ( Client ) - ลูกค้าในธุรกิจคือ Supermarket และร้านอาหารไทยที่อยู่ในต่างประเทศ - มาตรฐานเพื่อให้สามารถส่งเสริมการแข่งขันกับประเทศคู่แข่งได้ - การขนส่งสินค้าทางเรือเกิดเหตุสุดวิสัยไม่สามารถส่งได้ตามกำหนดเวลา - การผันผวนในอัตราการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศในกรณีรับและจ่ายเงินค่าสินค้า -   ISO 9000, ISO 14000, ข้อบังคับมาตรฐานอาหารไทยและมาตรฐานอาหารต่างประเทศ ฉ. 10-11 พ.ศ.2523 ออกตามความในพรบ. มาตรฐานสินค้าขาออก พ.ศ.2503 ฉ.11 พ.ศ.2524 ออกตามความในพรบ. มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ.2511
3 ทุน ( Capital ) - การลงทุนตั้งโรงงานผลิตผลไม้กระป๋องต้องกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงิน - อาจเกิดปัญหาในเรื่องของอัคคีภัย   - กฎหมายที่ว่าด้วยการกู้ยืม - ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ลักษณะ 20 : ประกันภัย
4 การเอารัดเอาเปรียบผู้อื่น ( Wrong  going ) - รับซื้อสินค้าจากเกษตรกรในพื้นที่เพื่อส่งเสิรมให้เกิดการสร้างรายได้ในชุมชน - เกษตรกรอาจใช้สารเคมีทำให้เกิดปัญหาสารตกค้าง - บางฤดูกาลราคาสินค้าจะมีราคาสูงเนื่องจากไม่ใช่ฤดูกาลของผลไม้ชนิดนั้น - ผู้ผลิตไม่ทราบข้อมูลเกี่ยวกับตลาดคู่แข่งทำให้ไม่สามารถแข่งขันกับต่างประเทศได้  -  GMP-Good Manufacturing Practices) -   HACCP- Hazard Analysis Critical Control Points) - ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ลักษณะ 20 : ประกันผลผลิต  
5 ขบวนการทางธุรกิจ ( Business Process )     - การจัดตั้งบริษัทเพื่อส่งออกผลไม้กระป๋อง - การจัดหาพนักงานในการติดต่อส่งออกผลไม้กระป๋อง - ความขัดแย้งของหุ้นส่วนในกรณีที่หุ้นส่วนเกิดการถอนหุ้นกระทันหัน - การจ้างแรงงานพนักงาน - การติดต่อราชการค่อนข้างช้าทำให้การส่งออกอาจไม่ทันตามกำหนด - ประมวลกฏหมายแพ่งและพาณิชย์ : การก่อตั้งบริษัท - กฎหมายแรงงาน - กฎหมายที่ว่าด้วยเรื่องอัตราว่าจ้าง - กฎหมายระหว่างประเทศ 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน benyapa_mut23_business law

คำสำคัญ (Tags)#โอกาส#อุปสรรค#และกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการทำธุรกิจส่งออกผลไม้กระป๋อง

หมายเลขบันทึก: 56098, เขียน: 27 Oct 2006 @ 21:23 (), แก้ไข: 20 Jun 2012 @ 00:33 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)