แนวทางในการพัฒนาองค์กรของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ก้าวหนึ่งที่สำคัญที่เราจะทำให้องค์กรของเราเติบโตอย่างมีทิศทางภายใต้สภาพปัจจุบัน

ในการสัมมนาหน่วยพัฒนาองค์กรที่วลัยลักษณ์ รศ.สมนึก เอื้อจิระพงษ์พันธ์ ท่านรองอธิการบดีฝ่ายบริหารมหาวิทยลัยวลัยลักษณ์ ได้บอกเล่าถึงแนวทางการพัฒนาองค์กรของมหาวิทยาลัย ตนเองรู้สึกชื่นชม และได้เรียนรู้มุมมองที่หลากหลายโดยการเรียนรู้วิธีคิดที่จะทำให้งานที่เราทำอยู่ให้สำเร็จ คือการคิดค้นวิธีที่จะทำให้ปัจจัยที่ทำให้เกิดความสำเร็จในการพัฒนาองค์กร

อาจารย์ บอกว่า "การพัฒนาองค์กรเป็นหน้าที่ของพนักงานทุกคน ทุกสายงาน ทุกหน่วยงานที่ต้องช่วยกันในการพัฒนาองค์กร พัฒนาวลัยลักษณ์ให้ก้าวไปข้างหน้า"            
แนวคิดการพัฒนาองค์กร แบ่งเป็น
4 ด้าน
1.       การพัฒนาโครงสร้าง
2.       การพัฒนาระบบงาน
3.       การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
4.       การพัฒนาบุคลากร

        ซึ่งเป็นแนวคิดด้านการพัฒนาองค์กร แต่สิ่งที่สำคัญคือมีปัจจัยอะไรที่ทำให้การพัฒนาองค์กรประสบความสำเร็จ และให้หน่วยพัฒนาองค์กรมุ่งสร้างปัจจัยที่จะนำสู่ความสำเร็จ

Structure   System  People 
à factors?  Key success factors?
หน่วยพัฒนาองค์กรควรมุ่งสร้างปัจจัยสู่ความสำเร็จ เป็นรากฐานสำคัญที่และความยั่งยืนของการพัฒนาองค์กรให้สามารถปรับตัวตามตามสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงได้ตลอดไป ปัจจัยหรือรากฐานที่สำคัญที่จะทำให้การพัฒนาองค์กรไปสู่ความสำเร็จต่อการพัฒนาองค์กร ประกอบด้วย
1.   การสร้างภาวการณ์เป็นผู้นำให้กับบุคลากร ( Leadership ) การเป็นผู้นำไม่จำเป็นต้องเป็นผู้บริหาร แต่การเป็นผู้บริหารไม่จำเป็นต้องเป็นผู้นำ พนักงานที่มีภาวะผู้นำจึงเป็นเรื่องที่ดีจะก่อประโยชน์ที่ดีให้กับองค์กร
2. ค่านิยมร่วมที่เข้มแข็ง Corperate Value หรือ Core Value หรือ วัฒนธรรมองค์กร หรือ สิ่งที่เรายึดมั่นร่วมกัน อย่างเข้มแข็ง เช่น การทำงานเสียสละ ทุ่มเท การทำงานมีความคิดที่สร้างสรรค์ มีนวัตกรรม
3. การสื่อสาร ( Communication ) ทำให้องค์กรเราสามารถปรับตัว เผชิญกับการเปลี่ยนแปลงในบริบทของโลกทุกสถานการณ์ภายใต้ความเข้าใจ การสื่อสารทำให้เกิดความเข้าใจซึ่งกันและกัน เรียนรู้ มองเห็นปัญหา จุดมุ่งหมายร่วมกัน
4. การทำงานเป็นทีม ( Team Building ) การสร้างทีมงานทำให้องค์กรสร้างความเข้มแข็ง การทำงานทีมสามารถสร้างให้องค์กรมพลังที่ทำให้องค์กรเกิดความเข้มแข็ง เผชิญกับการเปลี่ยนแปลงได้ดี การทำงานสามารถทำให้เกิดพลังในการทำงานร่วมกันแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้ดี
5.   การให้ความรู้ การฝึกฝน Training บุคลากรในหน้าที่ ความรู้ ความสามารถในหน้าที่งานและความรับผิดชอบ (People development)  

ดังนั้น แนวทางการพัฒนาองค์กรของวลัยลักษณ์ หน่วยพัฒนาองค์กรจะต้องพัฒนาองค์กรด้วยโครงการ กิจกรรม เครื่องมือในการสร้างความเข้มแข็งในปัจจัยทั้ง 5 ตัว ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้สามารถปรับตัวตนเองภายใต้สภาพแวดล้อม พัฒนาสู่เป้าหมาย ดังนี้
1.  พัฒนาภาวะความเป็นผู้นำให้กับบุคลากรไม่ว่าจะเป็นสายปฏิบัติการและสายวิชาการ
2.  เป็นตัวกลางในกระตุ้นให้ปัจจัยเกิดขึ้นในองค์กรและมุ่งสู่ความสำเร็จมีความเข้มแข็ง
3. ทำให้การสื่อสารเข้าใจซึ่งกันและกัน เรียนรู้ มองปัญหา จุดมุ่งหมายร่วมกัน
4.  สร้างการทำงานเป็นทีม
5.  สร้าง พัฒนาให้พนักงานมีความรู้ ความสามารถสอดคล้องในหน้าที่งานที่ต้องทำ
6.  สร้างค่านิยมร่วม

ไม่อยากให้มองว่าเราจะพัฒนาด้านไหน แต่อยากให้คำนึงถึงปัจจัยที่นำไปสู่ความสำเร็จในการพัฒนาองค์กรทั้ง 5 ด้าน

การสัมมนาที่ผ่านมาทำให้เรามีทิศทางในการกำหนดแนวทางการพัฒนาองค์กรที่ชัดเจนขึ้น และเป็นก้าวหนึ่งที่สำคัญที่เราจะทำให้องค์กรของเราเติบโตอย่างมีทิศทางภายใต้สภาพปัจจุบัน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน พัฒนาองค์กร

คำสำคัญ (Tags)#การพัฒนาองค์กร#คนพัฒนาองค์กร

หมายเลขบันทึก: 56102, เขียน: 27 Oct 2006 @ 21:45 (), แก้ไข: 10 Jun 2012 @ 15:17 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)