มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีเป้าหมายผลิตบัณฑิตให้มีความรู้คู่คุณธรรม  มีความรู้ความสามารถตามสาขาวิชาชีพ มีคุณธรรม  จริยธรรม  สำนึกจิตสาธารณะ   ทักษะชีวิต  สมรรถนะสากลบนพื้นฐานความเป็นไทย มีภาวะผู้นำ  หอพักนักศึกษาจึงเป็นเครื่องมือสำคัญในการบ่มเพาะหล่อหลอมพัฒนานักศึกษาให้อยู่ร่วมกันกับผู้อื่น ฝึกระเบียบวินัย อดทน และอดกลั้น ความมีน้ำใจต่อกันและกัน ฝึกเป็นผู้นำและผู้ตาม  ฝึกความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม  และส่งเสริมทางวิชาการโดยการจัดสอนเสริมภาษาจีน  อังกฤษ อาหารและขนม และจัดกิจกรรมพัฒนาบุคลิกภาพ  วุฒิภาวะ และภาวะผู้นำ       สันทนาการ อนุรักษ์ประเพณีไทย เรียกว่ากิจกรรมเสริมหลักสูตร และนักศึกษานำวิชาการในห้องเรียนมาประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง จึงเป็นที่มาของศูนย์ศึกษาและอาศัย Living Learning and Caring Center