<เล่าสู่กันฟัง>กศน.ตำบลโนนข่า ร่วมประชุมคณะกรรมการและสมาชิกแหล่งเรียนรู้หัวนาโมเดล

นางณัฐนิธิ อักษรวิทย์ หน.ครู กศน.ตำบลโนนข่า


นายดาวเรือง บัวโฮง ประธานศูนย์การเรียนรู้ฯ(กำนัน)นายเชี่ยวชาญ ชามะรัตน์ ที่ปรึกษา/วิทยากร


นางณัฐนิธิ อักษรวิทย์ หน.ครู กศน.ตำบลโนนข่า

นายประเสริฐ เลิกนอก รองประธานฯ


น.ส.มยุรี รุ่งโชติ ครูศูนย์การเรียนชุมชนบ้านโนนฝ้าย
จดบันทึก กฎ ระเีบียบ ข้อบังคับ (ฉบับร่าง)
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เส้นทางที่เหนื่อยล้า....แต่ก็มีความสุขความเห็น (0)