เราได้ความรู้มาอย่างไร? 

          Pavlov (1849 - 1936) ชาวรัสเซีย  ได้สังเกตเห็นว่า  ถ้าเอาผงเนื้อใส่ปากสุนัข  สุนัขจะหลั่งน้ำลาย    ผงเนื้อเป็น "สิ่งเร้า"(Stimulus : S)  เพราะว่า มันมีอำนาจ "เร้า" ให้เกิด "การตอบสนอง"(Response : R)  ด้วยการหลั่งน้ำลายออกมา  เขียนเป็นรูป  Paradigm ได้ดังนี้

                    Stimulus(S) -------> Response(R)

หรือ                             S  -------->  R

แต่ S ดังกล่าว  "ทำให้สุนัขหลั่งน้ำลายโดยอัตโนมัติ"  เขาจึงเรียก  S นี้ว่า "สิ่งเร้าที่ไม่ต้องวางเงื่อนไข"(Unconditioned Stimulus : US)  และเรียกการหลั่งน้ำลายว่า "การตอบสนองที่ไม่ต้องวางเงื่อนไข" (Unconditioned Response : UR)

          เขาลองสั่นกระดิ่งให้สุนัขฟังเพื่อจะดูว่า "สุนัขหลั่งน้ำลายด้วย" หรือไม่?  พบว่า "สุนัขไม่หลั่งน้ำลาย"  เขาเรียกเสียงกระดิ่งว่า "สิ่งเร้าที่ต้องวางเงื่อนไข" (Conditoned Stimulus : CS)  เขาจึงคิดอยากทำให้ "เสียงกระดิ่ง"  "มีอำนาจเร้าให้สุนัขหลั่งน้ำลาย" ได้ด้วย และถ้ามันหลั่งน้ำลายได้  ก็เรียกการตอบสนองนี้ว่า "การตอบสนองที่ต้องวางเงื่อนไข" (Conditioned Response : CR)    โดยการทำดังนี้

     ครั้งแรกเขาเสนอ       CS (เสียงกระดิ่ง)------->  (ไม่หลั่งน้ำลาย)

     ---------------------------------------------------------------------------------

     ครั้งต่อมาเขาเสนอ   CS(เสียงกระดิ่ง)   ------> ?

     พร้อมกับเสนอ           US(ผงเนื้อ) --------------> UR(น้ำลาย)

     นำเช่นนี้ซ้ำๆกันหลายครั้ง

     ---------------------------------------------------------------------------------

     ต่อมาเขาเสนอแต่     CS(เสียงกระดิ่ง) ---------> CR(น้ำลายไหล) 

เขาพบว่า "เสียงกระดิ่ง" ที่ "ไม่เคยทำให้มันน้ำลายไหลได้"  นั้น  "ไหลได้"  เมื่อ "เข้าคู่"  กับผงเนื้อบ่อยๆ

      นั่นแสดงว่า สุนัขได้ "เรียนรู้" แล้ว  "สิ่งที่เรียนรู้"  ก็คือ "การโยงสัมพันธ์(Association)ระหว่าง CS - CR"   และ "ความรู้" ที่ได้ก็คือ "CS - CR" 

      "สุนัขได้ความรู้มาภายหลังการเกิด"  คือ  มันไม่ได้ความรู้เกี่ยวกับการหลั่งน้ำลายเมื่อได้ยินเสียงกระดิ่งมา "โดยพันธุกรรม" !! 

       คือ "ได้ความรู้มาโดยการเรียนรู้"

       ผู้สอนก็คือ Ivan  P,Pavlov !  Physiologist  ชาวรัสเซีย

การทดลองอันลือลั่นนี้เรียกกันว่า CLASSICAL  CONDITIONING

    

          ครั้งแรกเขา