การทำงานวิจัยของนิสิต มมส. ระดับปริญญาโทของหลายท่าน แม้จะมีข้อบกพร่อง และข้อจำกัดหลายอย่าง แม้จะต้องแก้ไข ปรับปรุงอีกมาก แต่นิสิตก็ภูมิใจในสิ่งที่ได้ลงมือทำ

เมื่อทำแล้วก็อยากเผยแพร่ ให้คนอื่นนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป ถึงแม้ว่าในช่วงสอบ กรรมการสอบจะให้คำแนะนำ ชี้ประเด็นที่ควรแก้ไข เมื่อไปทำวิจัยครั้งต่อๆไป

แต่โอกาสที่จะได้ทำวิจัยแบบนี้ บางคนแทบไม่มีโอกาสเช่นนี้อีก


นิสิต ส.ม.1 มมส ของคณะสาธารณสุขศาสตร์ จึงมองหาเวทีการประชุมวิชาการเพื่อเผยแพร่ผลงานวิชาการของตัวเอง

อาจจะไม่ใช่ผลงานวิจัยที่สดใหม่ เพราะในเวลานี้ นิสิต ส.ม.รุ่นปัจจุบัน มีถึงรุ่น ส.ม.5 แต่จำนวนงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษานั้น จะมีกี่เรื่องที่ถูกเผยแพร่ในเวทีต่างๆ

นิสิต ส.ม.1 มมส กลุ่มเล็กๆ ที่จบไปแล้ว รวมตัวกันส่งผลงานไปร่วมในเวทีประชุมวิชาการ

1. การประชุมวิชาการเรื่อง การบูรณาการเทคโนโลยี สังคมกับชุมชน ที่คณะศิลปกรรมศาสตร์ ม.พระจอมเกล้าธนบุรี 22 ก.ย.2549

2. การประชุมสัมมนาเชิงวิชาการ เรื่อง วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การศึกษา และภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ที่ ม.ราชภัฏอุดรธานี 1-3 พ.ย.2549 นี้

ซึ่งได้จัดทำโปสเตอร์ ไปร่วมนำเสนอด้วย