ด้วยโครงการบริการวิชาการแบบสหสาขา (KKU-IASP) ได้จัดสัมมนาแนวทางการพัฒนาตลาดข้าวหอมมะลิอินทรีย์ของพื้นที่ร้อย-แก่น-สาร ขึ้นในวันที่ 31 ตุลาคม 2549 ณ โรงแรมร้อยเอ็ดซิตี้ จ.ร้อยเอ็ด และวันที่ 1 พฤศจิกายน 2549 ณ โรงแรมโฆษะ จ.ขอนแก่น เวลา 08.30-16.30 น. จึงขอเรียนเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมรับฟังการสัมมนาในครั้งนี้