"จัดการความขัดแย้งโดยสันติวิธี...ยังมีหวัง" (โน่น แสงสดใสสีอร่ามเรือง)


โน่นความหวังปักษ์ใต้ในวันนี้ โน่นแสงใสสดสีอร่ามเหลือง แสงพลังแสงธรรมวิถีพลเมือง ที่รอวันประเทืองสู่เรืองรอง คือเรืองรองในครรลองร่วมเรียนรู้ คือครรลองร่วมต่อสู้เพื่อไทยผอง คือประชาธิปไตยพลเมืองแสงสีทอง คือวันแห่งพี่น้องปักษ์ใต้เรา

    

 

 ผู้เขียนได้มีโอกาสเข้าร่วมประชุมสัมนาเชิงปฎิบัติการ เรื่อง"ความขัดแย้งแตกแยกใน

สังคมไทยในปัจจุบัน" สาเหตุและแนวทางแก้ไข"  ตามโครงการจัดการความขัดแย้งโดย

สันติวิธีเพื่อความสมานฉันท์ของสังคมไทย ......จัดโดย สภาพัฒนาการเมือง(สพม) เมื่อ

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2556 ณ.โรงแรม เคพาร์ค จังหวัดสุราษฎร์ธานี หลังจากที่ได้ชมวิดี

ทัศน์ แนะนำ สภาพัฒนาการเมืองให้รู้จัก  

 

คุณ สุภาพร ปราบราย และคุณ รวี บ่อหนา สพม.นครและสพมกระบี่ตาม มาตรา7 (1)

        ร้อยตรี สุภาพร ปราบราย สพม. จังหวัดนครศรีธรรมราช รองประธานจัดงานการ

ความขัดแย้งโดยสันติวิธีคนที่ 2 กล่าวรายงาน และศาสตราจารย์ ดร. ธีรภัทร์ เสรีรังสรรค์

ประธานสภาพัฒนาการเมือง กล่าวเปิดงาน แล้วมีการอภิปราย เรื่องความขัดแย้ง แตกแยก

ในสังคมไทย ในปัจจุบัน สาเหตุของปัญหาและแนวทางแก้ไข  โดย วิทยากรที่คุ้นหน้ามา

หลายเวที  มี

นายเจริญ ภักดีวานิช  สมาชิกวุฒิสภา พัทลุง

ศาสตราจารย์ ดร. รงค์ บุญสวยขวัญ จากมหาวิทยาลัย วลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

นาย  สิทธิพร จริยพงศ์ ประธานสภาเกษตรกร จังหวัดสุราษฎร์ธานี และ

อาจารย์ จรูญ หยูทอง (จากสถาบันทักษิณคดีศึกษา เกาะยอ สงขลา)  

ดำเนินรายการคุยโดย ดร. ดำรง โยธารักษ์  มหาวิทยาลัยมกุฎราชวิทยาลัย วิทยาเขต

นครศรีธรรมราช  

 

ดร.ธีรภัทร เสรีรังสรรค์   ประธานสภาพัฒนาการเมือง

 

 

    ซึ่งในการอภิปราย ปัญหาความขัดแย้ง  วิทยาชวนมอง ชวนคุยให้เห็นถึงปัญหา

อาจารย์ รงค์  ลงลึก 40 ปีภาคใต้ หลัง 14 ตุลาคม เป็นความขัดแย้ง  แย่งชิงทางการ

เมืองแบบ พหุพรรค เป็นความขัดแย้ง เชิงอุดมการณ์แบบเสรี คอมมิวนิสต์  หลังปี 2535

เป็นประชาธิปไตยแบบเบร็จเสร็จ ของพรรคการเมือง หลังปี 2535 ถึงปี 2556 เป็นความ

ขัดแย้งการเข้าถึงและใช้ประโยชน์ทางทรัพยากร อย่างเข้มข้น เป็นความขัดแย้งทางเศรฐกิจ

ที่ผลิตเพื่อส่งออก แย่งชิง ระหว่างนาข้าวกับนากุ้ง ผลผลิตล้น เกิดแผนแม่บทชุมชน

ที่ขบถต่อแผนพัฒนาเศรฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ทางแก้ ไม่มองรัฐส่วนกลาง แต่มอง

ศักยภาพภายในชุมชนมาแก้ปัญหาบนพื้นฐานวัฒนธรรมที่ยึดโยงรัฐกลาง ใช้แผนแม่บท

ชุมชน ทางด้านเศรฐกิจ ต้องปรับคุณภาพการผลิต  สรุปที่ดร.รงค์ได้มองปัญหาความขัด

แย้ง

 

 

...อาจารย์ จรูญ มองปัญหาความขัดว่าไม่น่ากลัว แต่ที่น่ากลัวเพราะความขัดแย้งเกิดใน

ประเทศไทย ปรากฎการณ์ ตัวตนคนใต้ และวาทกรรมเสียงข้างมากลากไปเป็นความขัดแย้ง

ไม่ใช่สังคมอุดมปัญญา แต่เป็นสังคมแห่งความรู้สึก กระบวนการแก้ปัญหามาจากอำนาจรัฐ

 การเข้าสู่ระบบมนุษย์นิเวศน์ มีศิลธรรม หลักธรรม  ต่างกับ ระบบสัตว์นิเวศน์  ทางแก้

ปัญหาเฉพาะหน้ามาถึงทางตัน น่าจะถึงวาระประชาชน

คุณสิทธิพร

ประธานสภาเกษตร มองปัญหาความขัดแย้งเกิดจากการใช้กฎหมายที่ไม่เป็นธรรม

ความเลื่อมล้ำความแตกแยกและครอบครัว การถือครองที่ดิน  

ส่วน สว.เจริญ มองปัญหาความขัดแย้งมาจาก การคอรับชั่น การทุจริต คนไม่ได้รับความ

เป็นธรรม

 

    เสียดายที่เวลาน้อยนิด วิทยากรได้คุยไม่หมด แนวทางการแก้ปัญหาของแต่ท่านยัง

บอกไม่หมด  แต่เวลาหมด  ยกยอดไปภาคบ่าย แบ่งกลุ่มชวนคุยใน 4 ประเด็น ความขัด

แย้งแตกในสังคมไทยในทางการเมือง

 ความขัดแย้งในสังคมไทยทางด้านเศรฐกิจ

อาจารย์ จำรัส เจริญเวทย์ ผู้นำเสนอในกลุ่มที่ 2 บอกว่า ....

เรื่องเศรฐกิจมีความขัดแย้งมาดั้งเดิม แต่วันนี้เป็นฟางเส้นสุดท้ายทางธุรกิจ ระหว่างทุน

ผูกขาด กับทุนใหม่  หรือทุนสามานย์  เช่น เบียร์ บุหรี เหล้า ป่าไม้ ทุนใหม่มาก็แข่งขันกัน

อย่างรุนแรง ก็เข้าไปสนับสนุนกลุ่มทุนที่มีทิศทางเดียวกัน ไปสนับสนุนกลุ่ม อนุรักษ์  

และกลุ่มก้าวหน้า ให้ทุนทางการเมืองต่อสู้กันหลายหมื่นล้าน โดยมีรัฐออกนโยบายพัฒนา

เศรฐกิจบริหารงบประมาณ ในส่วนของประชาชน  ใครมือยาวาสวได้สาวเอา แล้วไป

อนุเคราะห์ภาคการเมือง เกิดระบบอุปถัมถ์ การต่อสู้ขัดแย้งเกิดขึ้นทุกกระบวนการ

ลุกลามมาถึงครอบครัว ผัวเมียดูทีวีช่องเดียวกันไม่ได้ .....

     ทางแก้  จะไปอ้อนวอนไม่ได้ ...ยาก ต้องคิด...คิดเป็นกระบวนการต้องเข้าใจ

โครงสร้างที่แท้จริง อย่างเวทีวันนี้ ต้องให้คนในจังหวัด เขาได้รู้เหมือนที่เรารู้ แล้วจะให้ใคร

ทำใครเป็นเจ้าภาพ  รัฐ / กระทรวงศึกษา หรือใคร...หรือ เริ่มต้นที่ สพม.ออกแบบวิธีการ

 จัดตั้งคณะทำงาน  พวกเราต้องออกแบบไม่ใช่การขอร้องอ้อนวอน  สมองพวกเราไม่น้อย

กว่าต่างชาติ ถ้าเราทำต้องสำเร็จ ทางเศรฐกิจ ต้องใช้ทุนสัมมา ต่อสู้กับทุนสามานย์

อาจารย์จำรัสให้ข้อคิด

 

 

 

ความขัดแย้งในสังคมไทยทางด้านสังคม

 

 

กลุ่มที่ 3 ความขัดแย้งทางสังคม ผู้เขียนเป็นคนชวนคุยในวง มีพี่น้องจาก สี่จังหวัดชายแดนมาร่วมเวที  มีเรื่องเล่าความขัดแย้งจากอำนาจรัฐ จากเศรฐกิจ และการพิพาทจากการเมืองท้องถิ่น การสื่อสาร ความเลื่อมล้ำทางการใช้ทรัพยากรและผลประโยชน์  นโยบายรัฐ ทางแก้ ทางออก ชุมชนต้องจัดการตนเอง ยึดหลักการประชาธิปไตย ภูมนิเวศน์ วัฒนธรรม ใช้วิถีชีวิตเป็นแกนใช้ประชาธิปไตยชุมชนมาหนุนเสริม จุดหมุนที่ สภาวัฒนธรรม สร้างความเปลี่ยนแปลง วัฒนธรรมชุมชนพื้นที่ กับชุมชนจังหวัด พัฒนาสาธารณ เพื่อความสมานฉันท์ ชุมชน /รัฐสภา/ ท้องถิ่น  4 ประสานเพื่อจัดการตนเองแก้ปัญหาสังคม

 

และความขัดแย้งในสังคมไทยทางด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 

 

 

 แล้วนำเสนอแต่ละกลุ่ม ก่อนเลิกเวที อาจารย์ ชัยพร  จันทร์หอม สพม.

ตรัง ได้ฝากบทกวีไว้หนึ่งบท ในการแก้ปัญหาว่า....

 

๑ : บทกลอน :    โน่นแสงใสสดสีอร่ามเรือง

 

มีหรือประชาธิปไตยในเมืองหลวง  เห็นเพียงถ้อยคำลวงให้หลงใหล

 

มีหรือถามทุกข์สุขเห็นอกเห็นใจ   เห็นที่ไหนบ้างเล่าพ่อเจ้าประคุณ

 

ประชาธิปไตยไม่มีที่บางกอก   รัฐสภาเพียงคอกเหล่าสมุน

 

อุดมการณ์อำนาจสัญชาติทุน คอยผลัดเปลี่ยนเวียนหมุนเข้ากินเมือง

 

โน่นความหวังปักษ์ใต้ในวันนี้  โน่นแสงใสสดสีอร่ามเหลือง

 

แสงพลังแสงธรรมวิถีพลเมือง ที่รอวันประเทืองสู่เรืองรอง

 

คือเรืองรองในครรลองร่วมเรียนรู้ คือครรลองร่วมต่อสู้เพื่อไทยผอง

 

คือประชาธิปไตยพลเมืองแสงสีทอง คือวันแห่งพี่น้องปักษ์ใต้เรา

 

(......คือ.. วันแห่ง..พี่น้อง...ผองไทย.. เรา.............................)

 

                                ชัยพร   จันทร์หอม / ๑๕พ.ย.๒๕๕๖

 

                               เวทีสัมมนาฯ สพม. จ.สุราษฏร์ธานี

 

อาจารย์ ชัยพร  จันทร์หอม สพม.ตรัง 

 

ชวนคุยการแก้ปัญหาความขัดแย้งทางด้านสังคม

 

คณะวิทยากรที่เสวนา

 

อาจารย ์ สุจารี แก้วคง สพม. มาตรา7 (2) จากม.วลัยลักษณ์ นครฯ

สพม. สงขลา ครู โถ ปาฎิหารย์  สพม.พัทลุง วิวัฒน์ หนูมาก

 

ขอบคุณ สภาพัฒนาการเมืองที่สร้างการเรียนรู้การเมืองภาคพลเมือง

 

หมายเลขบันทึก: 554136เขียนเมื่อ 20 พฤศจิกายน 2013 19:45 น. ()แก้ไขเมื่อ 21 พฤศจิกายน 2013 07:46 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลงจำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (11)

ขอบคุณมากๆค่ะบัง ความขัดแย้ง .... โดยเฉพาะ ขัดแย้ง "ทางความคิด" น่ากลัว และแก้ไข ท่าทางจะยากนะคะบัง

เอาไหมฝันมาฝากค่ะ

เป็นกำลังใจให้ในการแก้ปัญหาครับ พี่บัง

ความรู้และผู้รู้มีอยู่มากมายแต่ยังไม่มีความรู้หรือผู้รู้ใดจัดการกับความขัดแย้งได้ การแก้ความขัดแย้งที่เกิดผลต้องมาจากแรงบันดาลใจของคู่กรณี

ส่งใจมาช่วยคะ ความขัดแย้งทางความคิด

มาชื่นชมการทำงานของบัง

ชอบการปรระชุมและตัวหนังจังเลยครับ

ดูแลสุขภาพบ้างนะครับ

เรียนคุณหมอเปิ้ล ...เพียงยิ้มให้กัน ก็แก้ปัญหาความขัดแย้งได้

แต่เรามักมองภาพความขัดแย้ง เชิงระบบ จึงยากที่จะหนทางแก้ไข

เรียนคุณ พ. ได้ฟังอาจารย์ที่เสวนา นำมองปัญหาความขัดแย้ง มีมาคู่กับสังคมไทย

ในอดีต แต่ปัจจุบันมีความรุนแรง เพราะความเชื่อในผู้นำของแต่ละฝ่าย

ในการแก้ปัญหา ก็ต้องฟังคิด ติดตามดูพฤติกรรม จะได้รู้เท่าทัน ทั้งสองฝ่าย

เรียนอาจารย จำรัส....เห็นด้วยกับข้อความนี้(การแก้ความขัดแย้งที่เกิดผลต้องมาจากแรงบันดาลใจของคู่กรณี)

สวัสดีน้องไก่ ประกาย อิสานฝนตกมั้ย พัทลุงฝนหนักน่าจะท่วมในวันสองวันนี้

ตัวหนังตะลุง (นั่งตะลุง นั่งซิคะลุง) ของอาจารย์ รูญ ระโนดครับอาจารย์

เรียนท่านอาจารย์ ขจิต

ยังคงมีงาน มีสุข สนุกกับงาน

ประชาคมงดเหล้า ก็อีกประเด็นหนึ่งที่กำลังสร้างเครือข่ายอำเภอกันอยู่ครับอาจารย์

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
ClassStart Books
โครงการหนังสือจากคลาสสตาร์ท