ฟิชชิ่ง ( Phishing)   หรือเกมตกปลา แต่มิใช่เกมตกปลาตามสระเลี้ยงปลา หรือตามห้วยหนอง คลองบึง  แต่เป็นเกมตกปลาในโลกอินเทอร์เน็ต   ซึ่งนับได้ว่าเป็นอาชญากรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อีกประเภทหนึ่ง                                                                                                                                                                             วิธีการนั้นทำโดยการปลอมแปลงอีเมล์ ( Email Spoofing) แล้วส่งอีเมล์ไปยังเหยื่อ (อีเมล์นี้มักจะมี Click links อยู่ด้วย)  อีเมล์นั้นมักทำให้คล้ายกับเป็นขององค์กรขนาดใหญ่ที่น่าเชื่อถือส่งมาให้ เท่าที่เป็นปัญหาส่วนมากมักมาในรูปของสถาบันการเงิน เช่น ธนาคาร  และในขณะเดียวกันก็ทำการสร้างเว็บไซต์ปลอมขึ้นมาหน้าตาเหมือนกับเว็บไซต์ธนาคารเพื่อรองรับเมื่อเหยื่อทำการ Click links เข้ามา ทำให้เหยื่อหรือผู้รับอีเมล์หลงเชื่อและเปิดเผยข้อมูลต่างๆทางด้านการเงิน เช่น หมายเลขบัตรเครดิต ชื่อบัญชีผู้ใช้ (Username) รหัสผ่าน (Password)  และหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน รวมทั้งข้อมูลส่วนบุคคลอื่นๆ ซึ่งเกิดขึ้นมากในต่างประเทศ เช่น สหรัฐอเมริกา และประเทศในกลุ่มสหภาพยุโรป เป็นต้น               อีกรูปแบบหนึ่งของการทำฟิชชิ่งก็คือ เว็บไซต์ ที่เชิญให้สมัครขอกรีนการ์ด เข้าเป็นพลเมืองของสหรัฐอเมริกา ซึ่งการสมัครจะต้องกรอกข้อมูลบางส่วน อาจเป็นหมายเลขบัตรเครดิต เพื่อจ่ายค่าธรรมเนียม มีผู้ที่ต้องการเป็นพลเมืองของสหรัฐอเมริกา ตกเป็นเหยื่อฟิชชิ่งนี้ออยู่มากพอสมควร           

                   วิธีป้องกันเบื้องต้น สำหรับผู้ใช้อินเทอร์เน็ต เมื่อได้รับอีเมล์ ควรสังเกตุข้อความในอีเมล์ที่มีวัตถุประสงค์ให้เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล อาจเป็นให้ทำรายการเชื่อมโยงกับเว็บไซด์อื่นๆ( Click links) แล้วให้กรอกข้อมูลต่างๆ ตามที่ผู้กระทำฟิชชิ่งต้องการให้กรอก  ดังนั้น ถ้าเจออีเมล์ที่ไม่คุ้นเคย หรือให้ Click links ไปยังเว็บไซต์อื่นให้ระวังหรือลบทิ้งเสีย            ฟิชชิ่งนั้นจะมีอายุสั้นโดยเฉพาะที่มี URL ลิงก์ในอีเมล์เชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์ลวงของฟิชชิ่ง อายุอาจจะมีอยู่เพียง ไม่เกิน ๕๒ ชั่วโมง หรืออาจนานสุดราว ๕ วัน  เนื่องจากไม่ต้องการให้ถูกตรวจพบหรือสังเกตได้โดยง่าย เป็นการหลีกเลี่ยงการติดตาม 

                 ตัวอย่างฟิชชิ่ง  ในรูปแบบมัลแวร์ เช่น  BANCOS  เป็นสปายแวร์โทรจัน ฝังตัวนอนรออยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์ เมื่อเหยื่อเข้าออนไลน์ใช้บริการออนไลน์ สปายแวร์ก็จะเข้าขโมยข้อมูลออกมาทันที         

                                                    BROPIA   ซึ่งแพร่ระบาดทางบริการสนทนาออนไลน์ ด้วยวิธีการลิงก์ไปยังบัญชีรายชื่อเพื่อนๆของเหยื่อ    พร้อมกับลวงว่าลิงก์ที่ให้มานี้เป็นเว็บไซต์ลามก ถ้าเหยื่อลิงก์เข้าไปและทำตามที่ฟิชชิ่งระบุให้ทำก็ถือได้ว่าติดเบ็ดของผู้ทำฟิชชิ่งเรียบร้อยแล้ว ผู้ตกเป็นเหยื่อของฟิชชิ่งมักเป็นรายบุคคล           

                 กฎหมายของไทย ที่นำมาปรับใช้ในขณะนี้  คือ ประมวลกฎหมายอาญา  เพราะว่าการทำฟิชชิ่งนั้นมีลักษณะอันเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาอยู่ด้วย   ในขณะที่กฎหมายอีกฉบับหนึ่งคือร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ....  (ซึ่งขณะนี้ยังมิได้ออกมาใช้บังคับ)   มีบทบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ที่จะนำมาปรับกับกรณีนี้ได้โดยตรง    เพราะการทำฟิชชิ่งเป็นการลวงด้วยการทำให้เชื่อว่าอีเมล์ที่เหยื่อได้รับนั้นเป็นของผู้อื่น(เช่น สถาบันการเงิน)  และการลวงนั้นทำให้เหยื่อต้องให้ข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งผู้ทำฟิชชิ่งสามารถนำไปใช้ประโยชน์และก่อให้เกิดความเสียหายแก่เหยื่อได้  อันเป็นความผิดตามบทบัญญัติของร่างพระราชบัญญัตินี้                

       

  แหล่งข้อมูลอ้างอิง

        ๑.  What's phishing? How to be safe? (December ๒๐, ๒๐๐๔)  

      http://inhome.rediff.com/money/2004/dec/20spec.htm                         

            

            ๒.  สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา, ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ....     

                

                     http://www.krisdika.go.th/pdfPage.jsp?type=news&newsID=265

           

         ๓.  ทีมข่าวการเงิน, โพสต์ TODAY, บทความ-บทวิเคราะห์ : ฟิชชิ่ง...เกมตกปลา 

               ที่คุณกลายเป็นเหยื่อ,วันเสาร์ที่ ๒ เมษายน ๒๕๔๘, หน้า B