ม.ขอนแก่น อบรมนักวิจัย ม.ราชภัฎสกลนครและม.ราชภัฎกาฬสินธุ์ พัฒนาศักยภาพ

การวิจัยเป็นปัจจัยหลักที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาในทุก ๆ ด้านของมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาทุกแห่ง ที่ได้กำหนดให้การวิจัยเป็นภารกิจหลักที่สำคัญ ที่ผู้เกี่ยวข้อง จำเป็นต้องศึกษาเพื่อพัฒนาการวิจัย

         

          เครือข่ายวิจัยภูมิภาค: ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย ประจำปี 2556 ให้กับข้าราชการและ พนักงานราชการมหาวิทยาลัย ทั้งสายผู้สอนและสายสนับสนุน จากมหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร และมหาวิทยาลัยราชภัฎกาฬสินธุ์ จำนวน 100 คน เพื่อพัฒนาศักยภาพนักวิจัยให้มีความรู้ ความสามารถ ในด้านการวิจัย ได้พัฒนาคุณภาพงานวิจัยให้มีประสิทธิภาพ และเพื่อกระตุ้นให้เกิดงานวิจัย ที่สอดคล้องกับทิศทางและนโยบายด้านการวิจัยของมหาวิทยาลัยต่างๆในเครือข่ายวิจัยอุดมศึกษาให้มากยิ่งขึ้น โดยมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.พิศาล ศิริธร รองศาสตราจารย์ ดร.ไชยณรงค์ นาวานุเคราะห์ และรองศาสตราจารย์ ดร.สุทธิพงศ์ อุริยะพงศ์สรรค์ จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น ผู้ช่วยศาสตราจารย์เพิ่มศักดิ์ ยีมิน และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทศวรรษ สีตะวัน จากมหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อนุกูล วัฒนสุข จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เฉลิมพระเกียรติจังวัดสกลนคร โดยมีรองศาสตราจารย์ชนินทร์ วะสีนนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร เป็นประธานพิธีเปิดและมอบวุฒิบัตรให้กับผู้เข้าร่วมอบรม ณ อาคารเอนกประสงค์ภูพานเพลส ชั้น 2 ห้องดุสิตา มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร จังหวัดสกลนคร เมื่อวันที่ 30-31 ตุลาคม 2556
        การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย ประจำปี 2556 ให้กับข้าราชการและ พนักงานราชการมหาวิทยาลัย จากมหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร และมหาวิทยาลัยราชภัฎกาฬสินธุ์ ในครั้งนี้ ได้สืบเนื่องมาจาก เครือข่ายวิจัยภูมิภาค: ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) มีนโยบายและยุทธศาสตร์ในการพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยในเครือข่ายวิจัยภูมิภาคฯ ให้มีความรู้ ความสามารถด้านการวิจัย เพื่อให้สามารถนำเอาผลงานวิจัย ที่ได้ไปใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนา การบริหาร การจัดการ และพันธกิจต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย ประกอบกับการวิจัยเป็นปัจจัยหลักที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาในทุก ๆ ด้านของมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาทุกแห่ง ที่ได้กำหนดให้การวิจัยเป็นภารกิจหลักที่สำคัญที่บุคลากรผู้เกี่ยวข้อง จำเป็นต้องทำการศึกษาในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยเพื่อพัฒนาความก้าวหน้าทางวิชาการและค้นหาความรู้ใหม่ ๆ ทั้งนี้เพื่อนำผลงานวิจัยดังกล่าวไปใช้ประโยชน์ต่องานด้านการเรียนการสอนและการบริการสังคม เพื่อให้การวิจัยซึ่งเป็นภารกิจหลักที่มีความสำคัญดังกล่าวมาข้างต้นเป็นไปด้วยความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล จึงได้เตรียมความพร้อม โดยการสร้างและพัฒนาศักยภาพนักวิจัยที่เป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัยในเครือข่ายวิจัยฯ ให้มีประสบการณ์และสามารถดำเนินการวิจัยได้อย่างมีคุณภาพ

           นฤมล วงศ์คำจันทร์ ข้อมูลข่าว/ภาพ
           กิตติศักดิ์ สิงหา วิเคราะห์ สังเคราะห์และเผยแพร่

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน วิชาการเกษตรความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะอาจารย์

คุณยายมาเชียร์ค่ะ วิจัยที่คุณยายทำไว้ยังไม่เสร็จเลย เพราะหมดแรงก่อนค่ะ