ดร. อาภา ยังประดิษฐ


ผู้ช่วยศาสตราจารย์
Username
com_nurse
สมาชิกเลขที่
18494
เป็นสมาชิกเมื่อ
เข้าระบบเมื่อ
-
(ไม่มีตั้งแต่ พ.ศ. 2564)
ประวัติย่อ
การศึกษา พ.ศ. 2523 ประกาศนียบัตรพยาบาลอนามัยและผดุงครรภ์ วิทยาลัยพยาบาลเกื้อการุณย์ กทม. (GPA. 3.36) รับพระราชทานรางวัลยอดเยี่ยมวิชาสูติศาสตร์ จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ พ.ศ. 2526 วิทยาศาสตรบัณฑิต (พยาบาลสาธารณสุข) คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัย มหิดล (GPA. 3.38) พ.ศ. 2529 ครุศาสตรมหาบัณฑิต (บริหารการพยาบาล) ภาควิชาพยาบาล คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (GPA. 3.89) พ.ศ. 2547 Ph.D. (Nursing) หลักสูตรนานาชาติของมหาวิทยาลัยมหิดล(ร่วมกับ Michigan University, U.S.A) สำเร็จเป็นคนแรกของรุ่นที่ 1 ของหลักสูตร ด้วยระยะเวลา 3 ปี 5 เดือน (GPA. 3.50) การอบรม พ.ศ. 2537 Certificate of Field Epidemiology Training Program “XV Introductory Course on Field Epidemiology and Biostatics” jointly sponsored by Ministry of Public Health & WHO พ.ศ. 2538 ประกาศนียบัตรการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การให้การปรึกษาเกี่ยวกับโรคเอดส์ รุ่นที่ 1” จากสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2549 ประกาศนียบัตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาเวชปฏิบัติทั่วไป(การรักษาโรคเบื้องต้น) จากคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2551 Certificate of Attendance training workshop on “Participant Protection and GCP” Organized by Forum for Ethical Review Committees in Asia and the Western Pacific (FERCAP) พ.ศ. 2552 Certificate of Attendance training workshop on “Guidelines for Approval in Research with Human Participants” Organized by Faculty of Nursing, Mahidol University พ.ศ. 2552 Certificate of Attendance training on “Standard Operating Procedures Training” Organized by Strategic Initiative for Developing Capacity for Ethical Review (SIDCER/WHO) and FERCAP พ.ศ. 2552 Certificate of Attendance training workshop on “Introduction to Health Economic Evaluation” Conducted by Health Intervention and Technology Assessment Program (HITAP) พ.ศ. 2552 Certificate of Attendance training on “Workshop on Evidence – Based Practice” Organized by Faculty of Nursing, Mahidol University พ.ศ. 2553 วุฒิบัตรหลักสูตรการอบรมระยะสั้นเรื่องการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research) จาก สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ประวัติการทำงาน พ.ศ. 2523-2527 พยาบาลประจำการ โรงพยาบาลกลาง กรุงเทพมหานคร (กทม.) พ.ศ. 2529-2533 นักวิชาการสาธารณสุข กองวิชาการ สำนักการแพทย์ กทม. รับผิดชอบ บริหารงานโครงการควบคุมโรคไม่ติดต่อในกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2534-2536 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป งานศึกษาธิการ สำนักงานเขตบางขุนเทียน กทม. รับผิดชอบงานด้านการศึกษาและการบริหารงานทั่วไป พ.ศ. 2537-2539 นักวิชาการควบคุมโรค งานระบาดวิทยา กองควบคุมโรคเอดส์ กทม. รับผิดชอบด้านการเฝ้าระวังโรคเอดส์ วิเคราะห์และรายงานสถานการณ์เอดส์ ของกทม. พ.ศ. 2539-2541 หัวหน้าฝ่ายฝึกอบรมและประชาสัมพันธ์ กองอนามัยสิ่งแวดล้อม กทม. รับผิดชอบงานด้านสุขาภิบาลอาหารริมบาทวิถี พ.ศ. 2541-2554 อาจารย์ ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุขศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล สอนวิชาการพยาบาลอนามัยชุมชน วิชาการสร้างเสริมสุข ภาพในชุมชนและวิชาการศึกษาทั่วไปเพื่อการพัฒนามนุษย์ พ.ศ. 2554-ปัจจุบัน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏ สวนสุนันทา รับผิดชอบงานวิจัย งานบริการวิชาการและการจัดการความรู้ อาจารย์ประจำหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาการจัดการสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ตำแหน่งสำคัญในอดีต 1. กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน มหาวิทยาลัยมหิดล ชุด C สายพยาบาลศาสตร์ 2. ประธานคณะกรรมการดำเนินงานพัฒนาแผนงานเครือข่ายพยาบาลศาสตร์เพื่อการ สร้างเสริมสุขภาพ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 3. ประธานคณะกรรมการพัฒนาองค์กรสร้างเสริมสุขภาพ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 4. 4444- ประธานคณะอนุกรรมการประเมินภายใน แผนงานพัฒนาเครือข่าย พยาบาลศาสตร์ เพื่อการสร้าง เสริมสุขภาพ (พย.สสส) ระยะที่ 2 (2551-2553) ความชำนาญและความสนใจ • การจัดการความรู้ (KM) การถอดบทเรียน ( After Action Review :AAR) • การวิจัยในชุมชน : สร้างการมีส่วนร่วมในชุมชนและCommunity empowerment • การวิจัยเชิงคุณภาพ : Participatory action research (PAR), Focus group discussion • Research ethic (IRB) • Health Promotion : physical activity, healthy community • Effective presentation ประสบการณ์อื่นๆ -นักวิจัยในโครงการวิจัยบูรณาการท่าจีน-แม่กลองของมหาวิทยาลัยมหิดล - ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบเครื่องมือวิจัย ของนักศึกษาระดับปริญญาโทและเอก มหาวิทยาลัยมหิดล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และสถาบันอื่นๆ - กรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ระดับมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - Peer reviewer วารสารทางการพยาบาล วิทยากรบรรยายเกี่ยวกับการขอการรับรองจริยธรรมการวิจัยในคน ให้กับอาจารย์ นักศึกษาและนักวิจัยของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล - วิทยากรบรรยายเรื่อง “วิธีการรวบรวมข้อมูลการวิจัยโดยการจัดการสนทนากลุ่ม” ให้กับนักวิจัยทั่วประเทศ จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) - วิทยากรบรรยายเรื่อง การสร้างเสริมสุขภาพ ให้กับอาจารย์ พยาบาลและนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดลและสถาบันอื่นๆ - วิทยากรบรรยายและจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดการความรู้ (Knowledge Management) ให้กับสถาบันการศึกษาพยาบาลและมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา - กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ ของโรงเรียนวัดบวรนิเวศ กทม.พ.ศ. 2547-2555 - ประธานกรรมการบริหารนิติบุคคล หมู่บ้านมัณฑนา (ปิ่นเกล้า พุทธมณฑล) พ.ศ. 2552-2553 - ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการพัฒนาศักยภาพการเข้าสู่ AEC ในคณะกรรมาธิการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2555-2556
พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
ClassStart Books
โครงการหนังสือจากคลาสสตาร์ท