.. ป่าเขียว..เกลียวคลื่น..สุขสดชื่น..ที่เพชรบุรี


 จังหวัดเพชรบุรี มีป่าเขียว มีทะเล มีขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม และการละเล่นพื้นเมืองที่สำคัญ ที่นิยมปฏิบัติสืบทอดกันมาแต่โบราณจนถึงปัจจุบัน   ดังนี้

    1. งานพระนครคีรีเมืองเพชร   จะจัดวันศุกร์แรกของเดือนกุมภาพันธ์ มักตรงกับเทศกาลตรุษจีน  เป็นงานประจำปี  เพื่อรำลึกถึงความสำคัญของประวัติศาสตร์เมืองเพชร ตลอดจนเพื่อเผยแพร่สิ่งที่ดีงามในทุกด้านให้เป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลาย

     2. ประเพณีวัวลาน  เป็นการละเล่นของสังคมชาวนาเมืองเพชรบุรีหลังฤดูเก็บเกี่ยว  ขึ้นชื่อว่าลูกผู้ชายเมืองเพชรต้องเคยผ่านการร่วมแข่งขันวัวลานมาบ้างแล้ว เป็นการละเล่นที่มีวิวัฒนาการมาจากการนวดข้าว ซึ่งจะต้องต้อนวัวโดยการผูกติดกันเป็นพรวนให้ย่ำไปบนข้าว และบังคับให้เดินเป็นวงกลม ชาวเมืองเพชรจึงนำวิธีการดังกล่าวมาปรับเป็นการแข่งขัน 

 

โดยการปักหลักเกียด    ซึ่งเป็นหลักไม้ไว้กลางลาน    แล้วนำวัวตัวผู้มาผูกติดเป็นรัศมีออกไปยาวประมาณ  19  ตัว  และจะแบ่งวัวออกเป็น  2 ฝ่าย คือ  วัวรอง  และวัวนอก (ตัวที่อยู่นอกสุด)     ในการแข่งขันถือว่า  วัวฝ่ายใดวิ่งแซงอีกฝ่ายหนึ่งได้ถือว่าฝ่ายนั้นชนะ    ปัจจุบันประเพณีนี้จะจัดขึ้นเป็นกิจกรรมหนึ่งในงานพระนครคีรีเมืองเพชร

    3. ละครชาตรี ละครชาตรีเป็นละครรำที่เก่าแก่ที่สุด  ได้รับวัฒนธรรมจากละครของอินเดีย  เข้ามาสู่เมืองเพชรบุรีตั้งแต่เมื่อใดไม่ปรากฏหลักฐาน  มีเพียงประวัติว่า  “หม่อมเมือง”  ซึ่งเป็นหม่อมในรัชกาลที่  5 เป็นคนเพชรบุรี        ด้วยเป็นผู้มีความสามารถในการเล่นละครชาตรี   จึงมักเล่นถวายหน้าพระที่นั่งทุกครั้งที่เสด็จมา   จนได้รับพระราชทานบริเวณ  “หน้าพระลาน”  เพื่อเป็นที่แสดงละครเป็นประจำ     ต่อมาสมัยรัชกาลที่ 6  มีผู้นำละครนอกมาประสมกับละครชาตรี    เรียกว่า ละครเข้าเครื่องหรือละครชาตรีเครื่องใหญ่  เป็นละครที่รวมศิลปะการร้อง  และการรำเข้าด้วยกัน  และได้แพร่หลายมาจนถึงปัจจุบัน

     4. ไทยทรงดำ  หรือไทยดำ  หรือไทยโซ่ง  หรือลาวโซ่ง    เป็นชื่อกลุ่มชนเผ่าไทยกลุ่มหนึ่งในท้องถิ่นจังหวัดเพชรบุรี   ส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในอำเภอเขาย้อย  อาชีพหลักของชาวไทยทรงดำ คือทำนา  ทำไร่  หาของป่า  และจับสัตว์ป่า  นอกจากนี้ยังมีความสามารถเป็นพิเศษในการจับปลาตามห้วย  หนอง  ลำคลอง  ส่วนอาชีพรอง คือ อาชีพจักสานเป็นอาชีพที่แพร่หลายของชาวไทยทรงดำในเขตอำเภอเขาย้อย  โดยเฉพาะการจักสานหลัวหรือเข่ง  ภาษาของชาวไทยทรงดำ  มีลักษณะคล้ายกับภาษาไทยอื่น  ๆ ทั่วไป แต่มีลักษณะเฉพาะในการออกเสียงและศัพท์เฉพาะบางคำ  และมีอักษรเขียนของตน  ซึ่งปัจจุบันมีผู้อ่านได้น้อยลง  ทรงผมเป็นเอกลักษณ์อีกอย่างหนึ่งที่น่าสนใจ โดยเฉพาะทรงผมของผู้หญิงมีถึง  8  แบบ  แต่ละแบบจะบ่งบอกถึงสถานภาพของสตรีผู้นั้น

     5. โครงการชั่งหัวมัน ตามพระราชดำริ  ในปี พ.ศ.2552  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจัดซื้อที่ดินจากราษฎร  ด้วยพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์  เนื้อที่ประมาณ 250 ไร่ บริเวณอ่างเก็บน้ำหนองเสือ บ้านหนองคอไก่  ตำบลเขากระปุก อำเภอท่ายาง  จังหวัดเพชรบุรี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม  ให้กองงานส่วนพระองค์  สำนักพระราชวัง  เข้าพัฒนาพื้นที่เพื่อจัดทำเป็นโครงการทดลองด้านการเกษตรและทรงมีรับสั่งว่าเมื่อทำเสร็จแล้วจะเสด็จไปทอดพระเนตรโครงการด้วยพระองค์เอง

วัตถุประสงค์ของโครงการ
1. เพื่อให้เป็นแหล่งรวบรวมพันธุ์พืชเศรษฐกิจ  พืชพันธุ์ดีของอำเภอท่ายาง  และของจังหวัดเพชรบุรี
2. เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตรแก่เกษตรกร
3. เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแปลงหรือมาช่วยงานพระองค์

การดำเนินกิจกรรมภายในโครงการ  ประกอบด้วย
     - การใช้กังหันลมผลิตไฟฟ้าเพื่อเป็นพลังงานทดแทน
     - การผลิตพืชปลอดภัยจากสารพิษ
     - การสาธิตการปลูกสบู่ดำ
     - การปลูกข้าวสายพันธุ์ต่างๆ
     - แปลงศึกษาและส่งเสริมการผลิตชมพู่เพชรสายรุ้ง
     - แปลงศึกษาและส่งเสริมการผลิตหน่อไม้ฝรั่ง
     - การทำปุ๋ยหมัก
     - การปลูกไม้ผล พืชไร่ ประกอบด้วย แก้วมังกร กล้วยน้ำว้า กล้วยหักมุก  มะละกอ  มะนาว ฟักทอง กล้วย อ้อย มะพร้าวน้ำหอม  มะพร้าวห้าว ฯลฯ
     - การปลูกพืชผัก ประกอบด้วย มันเทศ กระเพรา โหระพา พริกพันธุ์ซูปเปอร์ฮอต มะเขือเทศราชินี กระเจี๊ยบเขียว วอเตอร์เรส มะระขี้นก  ผักหวานบ้าน ฯลฯ

       สำหรับผลผลิตในโครงการฯ ผักและผลไม้ที่เก็บเกี่ยวได้  จากโครงการมีการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวโดยการล้างทำความสะอาด  คัดเกรด  ตัดแต่ง  และบรรจุภาชนะ  พร้อมนำไปจำหน่ายในสถานที่ต่าง ๆ  ได้แก่  กองงานส่วนพระองค์ (ห้องเครื่องวังไกลกังวล และสวนจิตรดา) ,ร้านโกลเด้นเพลสทั้ง 5 สาขา, ตลาดกลางการเกษตรหนองบ้วย  อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี

        สถานที่ตั้ง  หมู่ที่ 5  บ้านหนองคอไก่  ตำบลเขากระปุก  อำเภอท่ายาง  จังหวัดเพชรบุรี  โดยสามารถเดินทางเข้าทางอำเภอท่ายาง  ผ่านโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี  ไปทางเส้นทางตำบลท่าไม้รวก  ผ่านที่ทำการเขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขากระปุก-เขาตอหม้อ  ผ่านโรงเรียนบ้านทุ่งโป่ง  ถึงโครงการชั่งหัวมันตามพระราชดำริ  ระยะทางประมาณ  47  กิโลเมตร

 

 

     สรุปได้ว่า ..... จังหวัดเพชรบุรี เป็นเมืองที่น่าท่องเที่ยว  เป็นเมืองเปิดประตูสู่ภาคใต้ และไม่ไกลจากกรุงเทพฯ มากนัก มีที่ท่องเที่ยวครบทั้ง ป่าไม้ ทะเล ภูเขา ....ได้รับคำชมว่า .... “ป่าเขียว...เกลียวคลื่น...สุขสดชื่นที่...เพชรบุรี”  

 

ขอบคุณค่ะ

 

หมายเลขบันทึก: 551646เขียนเมื่อ 24 ตุลาคม 2013 13:03 น. ()แก้ไขเมื่อ 24 ตุลาคม 2013 13:14 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลงจำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (24)

พี่เปิ้นครับ

ที่กาญจนบุรีมีวัวลานเหมือนเพชรบุรีเลย

ไทยทรงดำที่กาญจนบุรี ย้ายมาจากเพชรบุรีจำนวนมาก

จังหวัดพี่เปิ้นมีแต่เรื่องดีๆนะครับ

ขอบคุณพี่เปิ้นที่บันทึกให้อ่านครับ....

 

 

ขอบคุณ ท่าน ดร. ขจิต ฝอยทอง มากๆ ค่ะ คิดถึง นะคะ

 

 

ที่วัดข้างโรงเรียนของคุณมะเดื่อ มักจัดวัวลานบ่อย ๆ จ้ะพี่หมอเปิ้น

สวัสดีค่ะ  พี่เปิ้ล

สมัยเรียน ป.เอก  /  เคยไปดูงาน ราชภัฎเพชรบุรี / ดูโครงการในพระราชดำริ  หลายโครงการ / เคยได้ลงพื้นที่ชุมชน...เขาวัง ก็เคยไป อยู่หลายครั้งพอควร...ชอบที่สุด  คือ  ขนมหวาน เมืองเพชร  จ๊ะพี่เปิ้ล ....

ดูแลสุขภาพ  นะคะ พี่เปิ้ล

เอ๊าะ  ......อ๋อ.....วัวลาน เป็นจังชี่ เนาะ >>> ขอบคุณหลายๆๆๆ เด้อค่า....

 

ชื่นชอบ..เมืองเพชร..เจ้าค่ะ...(มีโอกาศจะไปเยี่ยม..คุณหมอเจ้าค่ะ...ยายธี

  เมืองเพชร ฟังชื่อจังหวัดก็รู้แล้วว่ามีคุณค่าแค่ไหน  ในแหล่งที่เป็นโอกาสของความอุดมสมบูรณ์ หลายอย่าง  ทำให้คนเมืองเพชรเป็นคนที่มีสุขภาพที่ทั้งกายและจิตใจค่ะ   ใครได้ไปเที่ยวก็ติดตาตรึงใจ  ความรู้หาได้ทุกที่จริงๆ ขึ้นอยู่่กับว่าใฝ่เรียนรู้แค่ไหน

ถ้าโชคดี..ปลายเดือนธันวาคม จะได้มาเยือนเพชรบุรี ครับพี่หมอ

-สวัสดีครับพี่หมอเปิ้น...

-เพชรบุรี..นามนี้..มีดีหลายอย่าง...ล้วนน่าชม..

-หม้อแกง..หอมหวาน...น่าลิ้มลอง..

-ป่าเขียว..เกลียวคลื่น....น่าไปเยือนครับ..

-มีโอกาสไปแน่นอนคร้าบ!!!

-ขอบคุณครับ

อ่านบันทึกเรื่องนี้แล้ว  คิดถึงเมืองเพชรจังเลยครับ

...แค่เห็นต้นตาลก็สวยงามแล้วนะคะDr. Ple  ...นึกถึง ส.ค.ส. ตอนเด็กๆ ภาพต้นตาล ท้องนา พระอาทิตย์ และภูเขา เป็นภาพที่สวยงามมากๆ นะคะ 

สวัสดีค่ะคุณหมอ

ตามมาอ่านบันทึกค่ะ

เคยไปเพชรบุรีครั้งหนึ่งเมื่อหลายปีก่อน ประทับใจมากค่ะ

 

สวีสดีค่ะ  เพชรบุรีเป็นเมืองน่าท่องเที่ยว สวยงาม ไปเที่ยวทุกปีค่ะ ชอบมากๆ

สวัสดีค่ะ

จ.เพชรบุรีน่าเที่ยวและมีความสำคัญมากทั้งด้านประวัติศาสตร์และยุทธศาสตร์มาตั้งแต่สมัยโบราณเลยนะคะ

ขอบคุณค่ะ

เพชรบุรี เมืองดั้งเดิม เคยไปอยู่  1 เดือน ชอบมากอาหารอร่อย ชอบ น้ำตาลข้น ทอดมัน ขอบคุณเรื่องราวดีๆที่รวบรวมมาแบ่งปัน

ภาพงามมากค่ะ ไปเที่ยวหลายครั้งไม่เคยเบื่อเลย..

กุหลาบชอบเพชรบุรีมากค่ะอาจารย์ ดร.เปิ้น ไม่ไกลจากกรุงเทพด้วยค่ะ

 

 

  ขอบคุณพี่ใหญ่ ค่ะ

 

 

 

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
ClassStart Books
โครงการหนังสือจากคลาสสตาร์ท