มมร วิทยาเขตร้อยเอ็ด ได้รับการประเมินคุณภาพภายใน ระดับดี

มมร วิทยาเขตร้อยเอ็ด. ตามที่คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในได้เข้าตรวจและประเมินคุณภาพภายใน ณ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด ในระหว่างวันที่ ๑๔-๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๖ นั้น

ซึ่งคณะกรรมการประเมินฯ ประกอบด้วย พระมหาฉัตรชัย สุฉตฺตชโย,ผศ.ดร. นายสนธิญาณ  รักษาภักดี และผศ.ดร.ภาสกร ดอกจันทร์ในการนี้วันอังคารที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๖ หลังจากที่คณะกรรมการฯ ได้ตรวจและประเมินแล้ว มีการประกาศผลการประเมินด้วยวาจา

ซึ่ง มมร วิทยาเขตร้อยเอ็ด ได้รับการประเมินอยู่ในระดับดีด้วยคะแนน ๔.๑๕

อ่านข่าวเพิ่ม

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การศึกษา การทำงานความเห็น (0)